DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Güncel Haberler
» Güncel Duyurular
» İhale ve Hizmet Duyuruları
» Basında DOĞAKA
» Etkinlik Takvimi
  Güncel Duyurular
T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2019 YILI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLAN METNİ
09 Eylül 2019 Pazartesi Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
TR63 Bölgesinde(Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri) faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Turizm Altyapısının Geliştirilmesi küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programı (TZKAMU) kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açılardan değerlendirmesini yapmak üzere ilgili alandaki tecrübelerine göre Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. Muhtemel Proje Değerlendirme Tarihleri: 28 Ekim 2019 – 1 Kasım 2019

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Bağımsız Değerlendirici olarak görev almak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili alanlarda toplamda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

.  Turizm yatırımları konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi

.  Proje döngüsü yönetimi (PCM)

.  Proje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesi

.  Teknik ve mali değerlendirme bilgisi (bir işletmenin finansal yapısını yorumlayabilme ve finansal tablo analizi yapabilme)

.  Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri hakkında bilgi ve tecrübe düzeyi

.  Alanı ile ilgili iş deneyimi ve bilgi düzeyi

Bağımsız Değerlendiriciler ile İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekmektedir. Bağımsız Değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai işlemler ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanları, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmez. Bu çerçevede Bağımsız Değerlendiriciler, Kalkınma Ajansları Yönetim Siteminde (KAYS) örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı” nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalayacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Bağımsız Değerlendirici adayları, başvurularını KAYS üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) yapmalıdırlar. Bağımsız Değerlendirici başvuruları 09.09.2019 – 04.10.2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarih ve saati 04.10.2019 saat 23.59’dur. Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bağımsız Değerlendirici adaylarından, KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak Ajans tarafından görevlendirmeleri halinde, aşağıda belirtilen dokümanları hazırlayıp, değerlendirme sürecine başlamadan önce Ajansa teslim etmeleri istenecektir:

.  Nüfus Cüzdanı

.  Diploma (En az lisans düzeyinde olmak üzere sahip olunan yüksek lisans ve doktora öğrenimine ilişkin)

.  Alınan belge veya sertifikalar (bilgisayar kullanım bilgisi ve düzeyi gibi)

.  Değerlendirme tecrübelerini gösterir katılım belgesi veya sertifika

.  Alanında en az 5 yıl iş tecrübesini gösterir çalışmış olduğu/çalıştığı kurum(lar) /firma(lar) dan alınmış bonservis/hizmet belgesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış hizmet dökümü

.  Uygunluk Beyanı (Taratılıp Ajansa gönderilen beyanın ıslak imzalı hali)

Seçilen Bağımsız Değerlendiricilerden başvuru aşamasında sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları (nüfus cüzdanı, diploma, sertifika vb.) sözleşme öncesi talep edilecek ve/veya Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.

Bağımsız Değerlendirici Seçimi Nasıl Yapılır?

Bağımsız Değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir. Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda Genel Sekreterce onaylanır.

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirme üzere seçilecek Bağımsız Değerlendiricilere tebligat yalnızca e-posta ve telefon yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. (Bağımsız değerlendirici adayları geçerli bir telefon numarası ve e-posta adresi sunmakla sorumludur. Seçilen bağımsız değerlendiricilerle, e-posta ve/veya telefonla iletişime geçilememesi durumunda, bu bağımsız değerlendiriciler değerlendirme sürecinde yer alma haklarını kaybederler)

Telefon ve/veya e-posta yoluyla iletişime geçilen Bağımsız Değerlendiricilerden, ilgili tarihlerde görev alabilecek olanlardan “Uygunluk Beyanı” nı imzalayıp taranmış halini Ajansa ulaştırmaları istenecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Çalışma Şartları Nelerdir?

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülen kişilerin katılacağı eğitim ve gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin uygun görülen kişilerin katılacağı eğitim ve gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Çalışmalar tam zamanlı ve 08:30-18:00 saatleri arasında olacaktır. Bağımsız değerlendiricilerin, değerlendirmek üzere alacakları son projeyi saat 16:00 dan önce almış olmaları gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonunu da kapsayabilir. Tüm bu çalışmalar Hatay ilinde Ajans merkezinde ya da Ajans tarafından belirlenen adreslerde gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler Ne Kadardır?

Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret üzerinden yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir; ancak yükseköğretim kurumlarında görev yapan Bağımsız Değerlendiricilerin ücret ödemeleri bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesine yapılacaktır. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. Kamu personeli statüsünde olup da, değerlendirme ücreti alamayan bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider harcamalar (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere yapılacak ödemelerde aşağıdaki tablo esas alınacaktır:

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ ÖDEME TABLOSU

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

PROJE BAŞINA VERİLECEK BRÜT ÜCRET

(Azami)

YOL

(Azami tutar -Şehir dışından geliyorsa bir gidiş + bir dönüş ücreti)

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

(Taksi, servis, otobüs, dolmuş)

KONAKLAMA

(Şehir dışından geliyorsa gecelik kahvaltı dahil azami verilecek ücret)

YEMEK

(Günlük azami verilecek ücret)

  1. 1. DEĞERLENDİRME ÜCRETİ ALANLAR

505 TL

750 TL

125 TL

0 TL

0 TL

  1. 2. DEĞERLENDİRME ÜCRETİ ALMAYANLAR

0 TL

750 TL

125 TL

92 TL

61,5 TL

Şahsi unvan veya isim hesabına mutat haldeki meslek faaliyetinde bulunan kişiler serbest meslek erbaplarıdır. (mühendis, müşavir, serbest muhasebeci, YMM, mimar, rehber, danışman vb.) Bu değerlendiricilere ödeme yapılabilmesi için serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekmektedir.

Mükellefiyeti olmayan değerlendiriciler için Ajans tarafından gider pusulası düzenlenecektir. ( Emekli, Bağımsız çalışan vb.)

Kamu personeline yapılacak ödemeler, kendi kadro ve derecelerine uygun olarak 6245 sayılı harcırah kanunu çerçevesinde yapılır

4857 sayılı İş Kanunu’nun 58’inci maddesine göre, bir işverene bağlı olarak çalışanlar, Ajans bünyesinde Bağımsız Değerlendirici olarak çalışabilmek için Ajansta çalışabileceklerine dair işverenden onaylı belge getirmelidirler.

Üniversiteden katılan değerlendiricilere yapılacak ödemeler 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 37. Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına yapılır.

Yol, konaklama ve şehir içi giderlerinin belgelendirilmesi gerekmektedir. (Şehir dışından kendi araçlarıyla gelenlerin yol ücretleri için rayiç bedeller üzerinden ödeme yapılır.)

2019 Yılı Proje Uygulama ve Bilgilendirme Toplantısı Daveti
2019 Yılı Proje Uygulama ve Bilgilendirme Toplantısı Daveti
09 Eylül 2019 Pazartesi
DOĞAKA 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MESLEK), 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SERA), 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı – Ekonomik Kalkınma (BİG-K) ve 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı – Sosyal Kalkınma (BİG-S) değerlendirme sonuçları ve başarılı proje listesi 25/07/2019 tarihi itibariyle Ajansımız internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.
Teknik Destek Faaliyetleri Hizmet Alımı
Teknik Destek Faaliyetleri Hizmet Alımı
02 Eylül 2019 Pazartesi
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 2019 yılı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek Faaliyetleri için hizmet alımı planlanmaktadır. Hizmet alım süreci Genel Sekreterlik Teknik Destek Komisyonu tarafından yürütülmektedir.
2019 Yılı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek Sözleşme Sürecine İlişkin Duyuru
2019 Yılı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek Sözleşme Sürecine İlişkin Duyuru
07 Ağustos 2019 Çarşamba
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs - Haziran dönemine ilişkin değerlendirme sonuçları 05 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Ajansımız internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.
TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2019 YILI MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLANI
TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2019 YILI MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLANI
05 Ağustos 2019 Pazartesi
Ajansımız tarafından yürütülen Teknik Destek Programı 2019 Yılı Mayıs-Haziran Dönemi kapsamında kabul edilen başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
2019 Mali Destek Programları Sözleşme İmzalama Sürecine İlişkin Duyuru
2019 Mali Destek Programları Sözleşme İmzalama Sürecine İlişkin Duyuru
01 Ağustos 2019 Perşembe
DOĞAKA 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MESLEK), 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SERA), 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı – Ekonomik Kalkınma (BİG-K) ve 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı – Sosyal Kalkınma (BİG-S) değerlendirme sonuçları ve başarılı proje listesi 25/07/2019 tarihi itibariyle Ajansımız internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı