T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay/Reyhanlı Küçük Sanayi Sitesi Asfaltlama İşi İhale İlanı

02 Ekim 2023

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI HATAY/REYHANLI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ASFALTLAMA İŞİ İHALE İLANI

1-İdarenin

a) Adı: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

b) Adresi: Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Şehit Ömer Halisdemir Cad No:1, 80100 Tüysüz/Toprakkale/Osmaniye

c) Telefon ve faks numarası : +90 (328) 802 21 04  -  +90 (328) 802 21 23

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : www.dogaka.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: Asfaltlama İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı:

Reyhanlı Küçük Sanayi Site Yollarının Asfaltlama İşi

Poz

İşin Tanımı

Birimi

Toplam İmalat Miktarı

Reyhanlı San.-1

Plent-miks alttemel veya Plent-miks temel Yapılması (15 cm Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) Üretim, Serme, Sıkıştırma, Nakliye dahil)

  Ton

    15.000

Reyhanlı San.-2

10 cm Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (bitüm, üretim, serme, sıkıştırma, nakliye dahil)

  Ton

    9.000

 

Ayrıntılı bilgiye www.dogaka.gov.tr adresinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Reyhanlı Küçük Sanayi Sitesi /HATAY

ç) Süresi: Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ilk takvim gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

e) İhale Usulü: Açık İhale Usulü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.10.2023 – 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (tekliflerin açılacağı adres): Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Şehit Ömer Halisdemir Cad. No:1, 80100 Tüysüz/Toprakkale/Osmaniye

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan benzer işlere dair tebliğin (A) Altyapı İşleri V. Grup işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.2. Bu ihalede benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale konusu işte, işin tamamı ya da bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Türk Lirası) karşılığı idarenin adresinden satın alınabilir. İhale Dokümanı Bedeli için paranın yatırılacağı Banka Bilgileri: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı - T.C. Vakıflar Bankası – TR84 0001 5001 5800 7296 8266 31

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit olarak yatırmak isteyenler için paranın yatırılacağı Banka Bilgileri: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı - T.C. Vakıflar Bankası – TR84 0001 5001 5800 7296 8266 31

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.