Hakkımızda

Merkezi Hatay’da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal gelişmeyi katılımcı bir yaklaşımla planlamak ve uygulamak üzere 5449 Sayılı Kanunun 3'üncü maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

5449 sayılı Kanun gereğince Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmuş olan Türkiye genelinde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansından biri olan DOĞAKA,  kamu, özel sektör ve sivil toplumdan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hareket etmektedir.

DOĞAKA, tüm planlama ve uygulama süreçlerinde beraber hareket ettiği paydaşları ve motivasyon ile birikimi harmanlayan esnek personel yapısı ile Doğu Akdeniz Bölgesinin gelişmesinde kilit rol üstlenmektedir. Katılımcılık, Yenilikçilik, Şeffaflık, Erişilebilirlik, Verimlilik, Tarafsızlık, Esneklik, Çevreye Duyarlılık, Çözüm Odaklılık ve dezavantajlı gruplara yönelik Pozitif Ayrımcılık, DOĞAKA’nın değerleri olarak öne çıkmaktadır.

DOĞAKA karar organı olan Yönetim Kurulu; üç ilin valileri,  merkez belediye başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ve Osmaniye il genel meclisi başkanından oluşmaktadır. Danışma organı işlevindeki Kalkınma Kurulu, kamu, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplumdan temsilcileri bir araya getirmektedir. Genel Sekreter ile 23 uzman ve 6 destek personeli ve 17 daimi işçiden oluşan Genel Sekreterlik ise, DOĞAKA’nın icra organı niteliğindedir. DOĞAKA, her 3 ilde açtığı “yatırım destek ofisleri” sayesinde de bölgenin iş ve yatırım imkânlarını tanıtmak ve bölgede girişimciliği geliştirmeyi hedeflemektedir.