Kurumsal Stratejik Plan

Stratejik Planlama; bir kuruluşun orta ve uzun vadeli amaçları doğrultusunda temel ilke ve politikalarını, önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını düzenleyen plandır. Bu doğrultuda stratejik planlar kuruluşların mevcut durumu, misyonu, temel değerleri ve ilkelerinden hareketle bir vizyon oluşturmaları; bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları; ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama anlayışını gözeten planlardır. Bu anlayış çerçevesinde Ajansımız tarafından “Stratejik Planlama” yaklaşımı benimsenmiş ve Ajansımız 2016 yılı Çalışma Programı kapsamında, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Planı’nın tamamlanması hedeflenmektedir.