DOĞAKA FSE Sertifikamız

Ajansımız İl Kültür Turizm Müdürlüğüne 22.03.2021 tarih ve 1312 sayı ile gerçekleştirilen başvururu neticesinde, 02.01.2017 tarihinde düzenlenen sertifikanın geçerlilik süresinin dolması sebebi ile sertifika yenilenmiştir.

Ajansımız FSE Sertifikası ile birlikte çıkarmış olduğu yayınlara dair fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan kurumların arasına katılmıştır.  22.03.2021 tarihli FSE Sertifikası dört yıl geçerlidir. Ajansımız Yayınevi- Dağıtım gibi konularda bu sertifikayı kullanabilecektir.

Sertifika Uygulaması Nedir?

Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalandırılmasına yönelik Bakanlığımızca uygulanan sistemdir.

Sertifika Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sertifika Alması Zorunlu Yerler Hangileridir?

Aşağıda belirtilen yerler faaliyet konularını gösterir bir sertifika almak zorundadır.
- Dolum tesisleri,
- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri,
- Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,
- Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler

ISBN Nedir?

ISBN (International Standard Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir. Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır. Örneğin; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün 2007 yılında yayınladığı "Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı" adlı yayının ISBN'i 978-975-17-3298-9 dur. 978 ISBN ön kodu, 975 Türkiye temsil etmekte, 17 Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ön sayısı, 3298 Bakanlığın yayın numarasını gösterir ve 9 denetim numarasıdır.

ISBN'nin Sağladığı Yararlar

Yayımcı ön sayısı verilen yayımcılara ilişkin bilgiler, altı ayda bir Uluslararası ISBN Merkezine bildirilmekte, Merkez tarafından yayınlanan "Uluslararası Yayımcı Katalogu" aracılığı ile bu sisteme kayıtlı ülkelere duyurulmaktadır. ISBN alan materyale ilişkin bilgiler, ISBN Türkiye Ajansı olarak Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nce ilgili çevrelere iletilmektedir.