Teknik Destek Programı

Teknik Destek Nedir?
Kalkınma Ajansının bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
 • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,
 • Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir.

Uygunluk Kriterleri
Destek sağlanabilecek başvurulara yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

 • Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu
 • Teknik destek sağlanacak faaliyetlerin uygunluğu
 • Maliyetlerin uygunluğu

Teknik destekten yararlanacak bir başvurunun üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Kimler Başvurabilir ?
Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri
 • Üniversiteler, meslek okulları ve araştırma enstitüleri
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi veya Ortağı olarak başvuramazlar.

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?
Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerde teknik destek sağlayabilir.

Teknik Destek  ve Eş Finansman
Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlayacaktır. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla karşılanması halinde, sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanır. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından karşılanır.

Teknik Destek Programına İlişkin Önemli Husular
Ajans tarafından uygulanacak olan Teknik Destek Programı çerçevesinde her bir faaliyet 1 (bir) ay içerisinde tamamlanacaktır.
Ajans tarafından geçici uzman görevlendirilmesine yönelik yıllık azami süre 14 (on dört) iş günüdür.
Bir Başvuru Sahibi Ajans tarafından bir yıl içerisinde uygulanacak olan tüm Teknik Destek Programları kapsamında dönem içerisinde bir, yıl içerisinde ise en fazla iki faaliyet için Teknik Destek alabilir.

Nasıl Başvurulur?
Teknik destek programlarına ilişkin başvurular matbu formların doldurulup Ajans hizmet binasına elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapılır. Teknik destek programlarına ait belgeler Ajans’ın internet sitesinden veya Ajans hizmet binasından temin edilir. Ayrıca bilgilendirme ve eğitim toplantıları sırasında da başvuru rehberleri temin edilebilir. Teknik Destek Programlarına ilişkin son başvuru tarihi ve saati Ajansın internet sayfasında ve başvuru rehberlerinde yazılı olarak, bilgilendirme toplantılarında ise sözlü olarak potansiyel başvuru sahiplerine bildirilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir başvuru, Genel Sekreterce görevlendirilecek en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme; ön inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamalıdır.

Ön İnceleme
Bu aşamada teknik destek başvurusunun, talep formunda yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karşılayıp karşılayamadığı Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa teknik destek başvurusu bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir. 

Nihai Değerlendirme
Ön incelemeyi geçen başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. 
Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan başvurular bakımından başvuru tarihi ve saati esas alınır. Değerlendirme sonucunda teknik destek başvurusu uygun bulunan başvuru sahipleri Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucunda başarısız bulunan teknik destek başvuruları, reddedilme nedenini içeren bir ilanla Ajansın internet sitesinde duyurulur.
Genel Sekreterin onayıyla desteklenmesi öngörülen teknik destekler ve buna ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans adına Genel Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır.

İzleme ve Değerlendirme
Teknik destek faaliyetleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip bir ay içerisinde tamamlanır. Teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip yararlanıcı, en geç on beş gün içerisinde nihai raporunu Ajansa sunar.

2023 Yılı Turizm Teknik Destek Programı

Ajansımızca 2023 Yılı Turizm Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) alınacaktır.

Programın amacı, TR63 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti aşağıdaki, tabloda belirtilen limitleri aşamaz.

 

Teknik Destek türü

Toplam Azami Maliyet

Eğitim Verme

80.000 TL

Danışmanlık Sağlama

100.000 TL

*Teknik Destek Programı kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri bir arada temin edilirse her iki hizmete ödenecek tutarın toplamı 100.000TL’yi (KDV dahil) aşamaz.

 

Bununla birlikte, 2023 Teknik Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibine verilen teknik desteklerin Ajansa toplam maliyeti 100.000 TL’yi geçemez.

Teknik destek programı kapsamında sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) karşılanabilecektir. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.

2023 Yılı Turizm Teknik Destek Programı için toplam 750.000 TL bütçe tahsis edilmiştir.

Uygun başvuru sahipleri;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, İl/İlçe Müdürlükleri v.s.)
 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare birlikleri
 • Üniversiteler (Rektörlük),
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2023 yılı Turizm Teknik Destek Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup Ajans, Düzey 2 TR63 Bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.   

            Program kapsamında Başvurular yıl boyu alınacak olup değerlendirmeler 2 şer aylık dönemler halinde yapılacaktır.

Başvuru Dönemleri

Son Başvuru Tarihleri

Taahhütname Son Teslim Tarihi

Ocak- Şubat Dönemi

28 Şubat 2023 Salı Saat 23.59

7 Mart 2023 saat 17.00

Mart-Nisan Dönemi

30 Nisan 2023 Pazar Saat 23.59

5 Mayıs 2023 saat 17.00

Mayıs-Haziran Dönemi

30 Haziran 2023 Cuma Saat 23.59

7 Temmuz 2023 saat 17.00

 

Temmuz-Ağustos Dönemi   

31 Ağustos 2023 Perşembe Saat 23.59

7 Eylül 2023 saat 17.00

 

Eylül-Ekim Dönemi

31 Ekim 2023 Salı Saat 23.59

7 Kasım 2023 saat 17.00

 

Kasım-Aralık Dönemi

31Aralık 2023 Pazar Saat 23.59

5 Ocak 2024 saat 17.00

 

 

Taahhütname e-imza ile imzalanmamışsa ıslak imzalı taahhütnamenin Ajans Genel Sekreterliği, Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi veya Osmaniye Yatırım Destek Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği     

2023 Yılı Genç İstihdamı Teknik Destek Programı

Ajansımızca 2023 Yılı Genç İstihdamı Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) alınacaktır.

Programın amacı, TR63 Bölgesinde faaliyet gösteren uygun başvuru sahiplerinin, istihdam etmek üzere talep ettikleri eğitim kriterlerini sağlamaya yönelik, 15-34 yaş aralığındaki ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin (NEET) istihdamının artırılmasıdır.

2023 Yılı Genç İstihdamı Teknik Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibine verilen teknik desteklerin Ajansa toplam maliyeti KDV dâhil 250.000 TL’yi geçemez. Teknik destek programı kapsamında başvuru sahibi tarafından istihdam edilecek personelin sadece eğitim giderleri, hizmet alımı çerçevesinde ajans tarafından karşılanır. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.

2023 Yılı Genç İstihdamı Teknik Destek Programı için toplam 5.000.000 TL bütçe tahsis edilmiştir.

Teknik Destek programı uygun başvuru sahipleri;

 • Kâr Amacı Güden İşletmeler,
 • Birlikler ve Kooperatiflerdir (ve bunlara bağlı işletmeler dâhildir)

2023 Yılı Genç İstihdamı Teknik Destek Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup, Düzey 2 TR63 Bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

            Program kapsamında yıl boyu başvuru alınacak olup 2’şer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Programın son dönemi için başvuru bitiş tarihi 31 Aralık 2023 Cumartesi Saat 23.59’dur.

2022 Yılı Turizm Teknik Destek Programı (TD-TURİZM)

Ajansımızca 2022 Yılı Turizm Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) alınacaktır.

Programın amacı, TR63 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti aşağıdaki, tabloda belirtilen limitleri aşamaz.

Teknik Destek türü

Toplam Azami Maliyet

Eğitim Verme

80.000 TL

Danışmanlık Sağlama

100.000 TL

*Teknik Destek Programı kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri bir arada temin edilirse her iki hizmete ödenecek tutarın toplamı 100.000TL’yi (KDV dahil) aşamaz.

Bununla birlikte, 2022 Turizm Teknik Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibine verilen teknik desteklerin Ajansa toplam maliyeti 100.000 TL’yi geçemez.

Teknik destek programı kapsamında sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) karşılanabilecektir. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.

2022 Yılı Turizm Teknik Destek Programı için toplam 500.000 TL bütçe tahsis edilmiştir.

Uygun başvuru sahipleri;

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, İl/İlçe Müdürlükleri v.s.)
 2. Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare birlikleri
 3. Üniversiteler (Rektörlük),
 4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 5. Sivil Toplum Kuruluşları
 6. Birlikler ve Kooperatifler
 7. Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

2022 yılı Turizm Teknik Destek Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup Ajans, Düzey 2 TR63 Bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Program son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 Cuma saat 23.59’dur. Taahhütname e-imza ile imzalanmamışsa ıslak imzalı taahhütnamenin DOĞAKA Genel Sekreterliği, Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi veya Osmaniye Yatırım Destek Ofisine son teslim tarihi 6 Ocak 2023 Cuma saat 17.00’dır.

2021 Teknik Destek Programı (ÖZEL)

(2021 Yılı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Revize edildi)

DOĞAKA 2021 YILI İMALAT SANAYİSİ TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

22 Şubat 2021

Ajansımızca 2021 Yılı İmalat Saanyisi Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) alınacaktır.

Programın amacı, TR63 bölgesinde imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalarının, birliklerin ve kooperatiflerin yönetim, üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları verimlilik sorunlarına çözüm önerileri sunulmasıdır.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti 50.000 TL yi aşamaz.

Bununla birlikte, 2021 Yılı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibine verilen teknik desteklerin Ajansa toplam maliyeti 100.000 TL yi geçemez.

Teknik destek programı kapsamında sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) karşılanabilecektir. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.

2021 Yılı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı için toplam 2.000.000 TL bütçe tahsis edilmiştir.

Teknik Destek programı uygun başvuru sahipleri;

 1. Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler
 2. Birlikler ve Kooperatiflerdir (ve bunlara bağlı işletmeler dâhildir)

2021 Yılı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup, Düzey 2 TR63 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Program kapsamında yıl boyu başvuru alınacak olup 2’şer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Programın son dönemi için başvuru bitiş tarihi 31 Aralık 2021 Cuma Saat 23.59’dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği       

2021 Teknik Destek Programı (KAMU)

DOĞAKA 2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

22 Şubat 2021

 

Ajansımızca 2021 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) alınacaktır.

Programın amacı, TR63 bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti aşağıdaki, tabloda belirtilen limitleri aşamaz.

 

Teknik Destek türü

Toplam Azami Maliyet

Eğitim Verme

20.000 TL

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

30.000 TL

Geçici uzman personel görevlendirme

30.000 TL

Danışmanlık Sağlama

30.000 TL

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

50.000 TL

 

Bununla birlikte, 2021 Teknik Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibine verilen teknik desteklerin Ajansa toplam maliyeti 100.000 TL yi geçemez.

Teknik destek programı kapsamında sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) karşılanabilecektir. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.

2021 Yılı Teknik Destek Programı için toplam 500.000 TL bütçe tahsis edilmiştir.

Teknik Destek programı uygun başvuru sahipleri;

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları
 2. Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare birlikleri
 3. Üniversiteler (Rektörlük),
 4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 5. Sivil Toplum Kuruluşları
 6. Organize Sanayi Bölgeleri
 7. Sanayi Siteleri,
 8. Serbest Bölge İşleticileri
 9. Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 10. Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,
 11. İş Geliştirme Merkezleri
 12. Birlikler ve Kooperatifler
 13. Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2021 yılı Teknik Destek Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup, Düzey 2 TR63 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Program kapsamında yıl boyu başvuru alınacak olup 2’şer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Programın son dönemi için başvuru bitiş tarihi 31 Aralık 2021 Cuma Saat 23.59’dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği       

2020 Teknik Destek Programı

Ajansımızca 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp alınacaktır.
Programın amacı, TR63 bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.
Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti aşağıdaki, tabloda belirtilen limitleri aşamaz.

 

Teknik Destek türü

Toplam Azami Maliyet

Eğitim Verme

20.000 TL

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

30.000 TL

Geçici uzman personel görevlendirme

30.000 TL

Danışmanlık Sağlama

30.000 TL

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

50.000 TL

 

2018 Teknik Destek Programı
2017 Teknik Destek Programı
2016 Teknik Destek Programı
2014 Teknik Destek Programı
2013 Teknik Destek Programı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 yılı Teknik Destek Programı başvurularının kabulüne 15 Temmuz 2013 tarihi itibari ile başlanmıştır.

Programın amacı, TR63 bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının çözümüne yönelik geçici süreli uzman görevlendirilmesi veya danışmanlık hizmeti verilmesi suretiyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2010, 2011 ve 2012 yılı mali destek programları yanında Teknik Destek programları; kurumların kritik noktalar için talep ettikleri uzman temini, eğitim faaliyetleri ve danışmanlık hizmeti alımı sağlamak yolu ile bölgesinde büyük sorunların çözülmesine, büyük çaplı program ve projelerin hayata geçirilebilmesine olanak sağlamıştır.

2010 yılı Teknik Destek Programı kapsamında 115 adet proje başvurusu alınmış ve toplam 87 adet proje desteklenerek çeşitli sektörlerden 105 uzman ile 3.167 kişiye teknik destek sağlanmıştır.

2011 yılı Teknik Destek Programı kapsamında 182 adet proje başvurusu alınmış, toplam 104 adet projeye teknik destek sağlanmıştır.

2012 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ise toplam 395 adet proje başvurusu alınmış, toplam 69 projeye teknik destek sağlanmıştır.

Ajans, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; 14 iş gününü ve 15.000 TL’yi aşmayan eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, uluslararası ilişkiler kurma ve lobi faaliyetlerine teknik destek sağlayacaktır.

2013 yılı Teknik Destek programı için toplam 500.000 TL bütçe tahsis edilmiştir. 2013 yılı Teknik Destek Başvuruları 3 dönem halinde başvurular alınacaktır. Her bir döneme ilişkin referans kodlarını ve son başvuru tarihlerini gösterir tablo gibidir. Başvurular her bir döneme ilişkin ayın 1. günü başlayacak ve dönem için aşağıda belirtilen tarihlerde son bulacaktır.