2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Kalkınma Ajansları aracılığı ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) yürütülecektir. SOGEP, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını  sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla uygulanmaktadır.

2021 Yılı SOGEP kapsamında aşağıda belirtilen öncelik ve proje konuları çerçevesinde geliştirilecek projelerin desteklenmesi planlanmaktadır.

• İstihdam Edilebilirliği Artırmak Önceliği kapsamında, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine; genç istihdamını artırılmasına; ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik Önceliği kapsamında, sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına; istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine; sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler,

• Sosyal İçerme Önceliği kapsamında, sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına; toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler;  dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler,

• Sosyal Sorumluluk Önceliği kapsamında, Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya; Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Program kapsamında proje tutarı alt limiti 1 Milyon TL olup, destek oranı azami %90'dır. (Sosyal sorumluluk projelerinden destek oranı azami %50'dir).

Belirtilen öncelikler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca Ajansımıza gönderilen proje teklifleri Ajansımız Genel Sekreterliği tarafından değerlendirilecek ve her ilden en fazla 4 adet proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayına sunulacaktır.

Buna göre, Program ile ilgili proje havuzunun oluşturulması amacıyla, kurum/kuruluşunuz tarafından sunulması planlanan proje fikirlerinizin, Ajansımızın internet sitesinde (www.dogaka.gov.tr) yayımlanan "EK - SOGEP Güdümlü Proje Öneri Formu" şablonuna işlenerek, 31 Mart 2021 tarihine kadar Ajansımıza resmi yazı ile gönderilmesi ve resmi yazı ile gönderilen söz konusu formun "excel" formatında  pyb@dogaka.gov.tr adresine e-posta olarak iletilmesi gerekmektedir.