Finansman Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Finansman Desteği ve faizsiz kredi desteği Nedir?

Ajansın, hazırlayacağı bölgesel plan çerçevesinde bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunacağını tespit ettiği sektör ve konularda, belirtilen koşulları taşıyan uygun başvuru sahiplerine sağladığı mali desteklerdir. Bu destekler finansman desteği ve faizsiz kredi desteği olarak ikiye ayrılır:

Finansman desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
İlgili aracı kuruluş, finansman desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarında, Ajansın anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar olup mali değerlendirme yapmaya yetkin olanlar aracı finans kuruluşu olarak adlandırılır. 

Uygunluk Kriterleri
Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, finansman desteğinin ve faizsiz kredi desteğinin yararlanıcılarıdır. Ajans, bölgesel gelişmenin hızlanması, bölge planının ve programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu destek kapsamında faaliyet alanı, sektör, işletme ölçeği, faaliyet yeri ve istihdam büyüklüğü gibi kriterleri detaylı olarak ilgili aracı kuruluş ile yapacağı protokolde belirtir. 

Kimler Başvurabilir ?
Faizsiz kredi desteği ve finansman desteğinden TR63 bölgesinde faaliyet gösteren aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilir:

  • Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ)
  • Çiftçi ve Çiftçi Grupları
  • Serbest Meslek Sahipleri

Projelerin Uygunluğu
Ajans, faizsiz kredi desteği ve finansman desteğinden yararlandırılacak projelerin uygunluğunu, bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli gördüğü sektörleri ve konuları tespit ederek belirler. Ajans, bu sektör ve konuları ilgili aracı kuruluş ile imzalayacağı protokolde belirtir.

Proje Başvuruları ve Değerlendirme Süreci
Yararlanıcıların faizsiz kredi desteği ve finansman desteğinden faydalanmak için doğrudan ilgili aracı kuruluşa başvuru yapması gerekir. Finansman desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarına ilişkin duyuru ve potansiyel başvuru sahiplerinin bilgilendirmesine ilişkin dokümanlar, Ajans ve anlaşmalı olduğu tüm aracı kuruluşların resmi internet sayfalarında ilan edilir.
Yararlanıcı, finansman desteği ve faizsiz kredi desteğine ilişkin başvurularını doğrudan aracı finans kuruluşuna yapar. Başvuru esnasında aracı finans kuruluşunun mevcut uygulamalarındaki geçerli prosedür izlenir. Aracı finans kuruluşu, mali değerlendirmeyi tamamlayarak, uygun görülen başvuruları teknik değerlendirme için resmi olarak Ajansa iletir. Projelerin mali olarak değerlendirilmesi kendi usul ve prensipleri çerçevesinde aracı finans kuruluşu, teknik olarak değerlendirilmesi ise Ajans tarafından gerçekleştirilir.  Aşağıdaki hususlar teknik değerlendirme sürecinde mutlaka dikkate alınır:

  • Projenin bölge planı ve programları ile diğer kalkınma politika ve araçlarına uygunluğu,
  • Projenin yerel kalkınmaya katkısı,
  • Talep edilen kredi miktarı ile proje bütçesinin tutarlılığı,
  • Finansman destek tutarı,
  • Başvuru sahibinin finansal yeterliliği ve benzeri mali hususlar.

Kredi, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından nihai onayı verilen projelerin listesinin, aracı finans kuruluşuna resmi olarak iletildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde kullandırılmalıdır.

Genel Hususlar

Finansman Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Bütçesi
Finansman desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarının toplam yıllık tutarı, Ajansın başlangıç gider bütçesinin yüzde on beşini geçemez.
Finansman desteği ile desteklenmesi öngörülen her bir projeye verilecek azami destek miktarı, o yıl için finansman desteğine ayrılan toplam ödeneğin yüzde beşini geçemez.

Ödemeler
Yararlanıcıya yapılacak ödemeler ise aracı finans kuruluşunun mevcut uygulamaları ve yararlanıcı ile yapacağı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır.

Geri Ödeme Süreleri
Faizsiz kredi desteği programlarında, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde tamamlanır.
Finansman desteği programlarında ise, verilecek finansman desteğinin vadesi, Ajans ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde belirlenir. Finansman desteği programlarında, yararlanıcı ile aracı finans kuruluşu arasında yapılacak sözleşme hükümlerine göre kredinin geri ödeme süreleri belirlenir. 

İzleme ve Değerlendirme
Finansman desteği kapsamında, Ajans veya aracı kamu kuruluşu proje faaliyetlerinin yararlanıcı ve ilgili aracı kuruluş arasında imzalanan sözleşmeye uygunluğunu izler.  Faizsiz kredi desteğinde yararlanıcının, aracı finans kuruluşlarına yapacağı geri ödemeler Ajans tarafından izlenecektir. Ajans gerekli gördüğü durumlarda, ilgili aracı kuruluştan ve yararlanıcıdan projeye ilişkin bilgi ve rapor isteyebilir.
Proje faaliyetlerinin yapıldığına dair nihai rapor, proje uygulama süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içinde yararlanıcı tarafından Ajansa ya da aracı kamu kuruluşuna sunulur.