2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda yer almaktadır:

Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik-3: Sosyal İçerme

Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

2020 Yılı SOGEP kapsamında aşağıda belirtilen öncelik ve proje konuları çerçevesinde geliştirilecek projelerin desteklenmesi planlanmaktadır.

• İstihdam Edilebilirliği Artırmak Önceliği kapsamında, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine; genç istihdamını artırılmasına; ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik Önceliği kapsamında, sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına; istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine; sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler,

• Sosyal İçerme Önceliği kapsamında, sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına; toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler;  dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler,

• Sosyal Sorumluluk Önceliği kapsamında, Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya; Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Program kapsamında proje tutarı alt limiti 1 Milyon TL olup, destek oranı azami %90'dır. (Sosyal sorumluluk projelerinden destek oranı azami %50'dir).

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri (öncelik 4) için özel kesim kuruluşları bu program kapsamında başvuru sahibi ve proje ortağı olabilir. 

Belirtilen öncelikler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca Ajansımıza gönderilen proje teklifleri Ajansımız Genel Sekreterliği tarafından değerlendirilecek ve her ilden en fazla 3 adet proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayına sunulacaktır.

Buna göre, Program ile ilgili proje havuzunun oluşturulması amacıyla, kurum/kuruluşunuz tarafından sunulması planlanan ve aşağıdaki "SOGEP Öncelikleri" (EK-1) ile doğrudan uyumlu olması gereken proje fikirlerinizin,

• Aşağıda yer alan "SOGEP Güdümlü Proje Öneri Formu" (EK-2) şablonuna işlenerek, 20 Mart 2020 tarihine kadar Ajansımıza resmi yazı ile gönderilmesi,

• Resmi yazı ile Ajansımıza gönderilen "SOGEP Güdümlü Proje Öneri Formu"nun (EK-2) ayrıca pyb@dogaka.gov.tr adresine excel formatında e-posta olarak iletilmesi

gerekmektedir.