Bölge Planı

Bölge planları; belirli bir bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, bölgenin ulusal ve uluslararası konumu göz önüne alınarak bölgesel kaynak ve potansiyellerin, ilgili tüm kesimlerin işbirliği ile yerinde kullanılmasını, bölgesel gelişmede sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefleyen ve bu hedeflere yönelik amaç ve öncelikler belirleyen stratejik belgelerdir.

İlgili mevzuat gereğince Kalkınma Bakanlığı sorumluluğunda olan bölge planları Kalkınma Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile faaliyet bölgelerindeki ilgili kalkınma ajansları tarafından hazırlanmaktadır. Buna göre, Türkiye’deki 26 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan kalkınma ajansları tarafından hazırlanan bölge planları, bölgelerin sosyoekonomik ve mekânsal durumu ile bölge içi alt bölgelerin değerlendirilmesini, kaynak ve potansiyellerinin analizlerinin yapılarak yerel talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelişme eksenlerine yönelik amaç ve önceliklerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, TR63 Bölge Planı 2010-2013 ve TR63 Bölge Planı 2014-2023 Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerindeki kamu ve özel çeşitli kesimlerin katkıları ile hazırlanmıştır.

TR63 Bölge Planı 2014-2023

TR63 Bölge Planı 2014-2023 Kalkınma Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 (Taslak) çerçevesinde, yerel paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan Bölge Planı ulusal ölçekte tespit edilen temel hedefler ile birlikte uluslararası kalkınma önceliklerini de göz önünde bulunduran bir çerçeve ile oluşturulmuştur. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından ekonomik ve sosyal sektörlere yönelik Mevcut Durum Tespiti ve TR63 Bölge Planı 2014-2023 çalışmaları hazırlanmış ve 30.12.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

TR63 Bölge Planı (2014-2023);

 • Bölgemizde tüm ilçelerde yapılan ilçe çalıştayları
 • Resmi yazışmalarla alınan kurum ve kuruluş görüşleri
 • Anket uygulamaları
 • Kalkınma Kurulu toplantıları
 • Yönetim Kurulu toplantıları
 • Kalkınma Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların görüş ve önerileri
 • Sosyal ve ekonomik sektörlere yönelik verilerin derlenmesi ve analizi

Ana başlıkları ile yürütülmüş ve Ajans uzmanları tarafından yapılan Mevcut Durum Analizi sonuçları ile yapılan çalıştay, toplantı ve anketlere katılan yaklaşık 1.250 kişinin görüş ve önerileri doğrultusunda tamamlanmıştır. 

Katılımcı bir anlayışla hazırlanan TR63 Bölge Planı (2014-2023) “Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge” vizyonu ve bu vizyona ulaşmak için ulusal ve uluslararası hedeflerin dikkate alındığı

 • Enerji üretim kapasitesinin artırılması
 • Sanayide rekabet gücünün geliştirilmesi
 • Tarımda yapısal dönüşümün sağlanması ve kırsal kalkınma
 • Lojistik sektörünün geliştirilmesi
 • Turizm potansiyelinin ekonomiye kazandırılması
 • Kentsel altyapının iyileştirilmesi
 • Sosyal altyapının iyileştirilmesi

gelişme eksenlerinden oluşmaktadır.

TR63 Bölge Planı 2010-2013

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın TR63 bölgesine sunacağı tüm desteklerin çerçevesi, tüm paydaşların azami katılımıyla Ulusal Kalkınma Planı’na uyumlu olarak hazırlanacak olan Bölge Planı tarafından belirlenir. Dolayısıyla, Kalkınma Ajansı’nın öncelikli görevlerinden biri, Bölge Planının katılımcı bir şekilde oluşturulabilmesi için gerekli süreçleri kurgulamak ve yürütmektir.

Bölge Planı hazırlıkları kapsamında, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, personel alımını sürecini takiben, nüfus yapısı, iktisadi durum, altyapı, potansiyel gelişim alanları vb. konularda mevcut durum analizine yönelik çalışmalara başladı. Bu süreçte sadece istatistiksel verilerle yetinilmeyerek, daha ilk aşamadan itibaren bölge paydaşlarının katılımlını sağlamaya özen gösterildi. Bu doğrultuda, kamu, özel sektör, sivil toplum ile üniversite temsilcilerinden oluşan ve Ajansın danışma kurulu niteliğindeki Kalkınma Kurulu’nun ikinci toplantısı, 2-4 Mayıs 2010 tarihlerinde, Devlet Planlama Teşkilatının da desteğiyle, bölgenin güçlü yanlarını, sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemek üzere üç günlük bir programla Hatay’da gerçekleştirildi. Program kapsamında oluşturulan il çalışma gruplarında, Kalkınma Kurulu üyeleri kadar, diğer kamu kurumu temsilcileri, medya mensupları ve akademisyenler de fikirlerini paylaşarak tartışmalara katıldı. Oturumlar sonucunda, illerin ortak sorunları kadar, ayrışan ihtiyaçlarını da ortaya koyan bir çıktı elde edildi.

Kalkınma Kurulu toplantısında elde edilen sonuçlar, Ajans uzmanları tarafından yürütülen mevcut durum analizi çalışmaları ile beraber yeninden değerlendirildi ve Ajansın hangi alanlarda katkı sağlayabileceğini belirlemek üzere, 19-20 Mayıs 2010 tarihlerinde, yine Devlet Planlama Teşkilatının uzman desteği ile, ele alındı. Yerel aktörlerin katılımıyla Haziran ayı içinde gerçekleştirilen TR63 Bölgesi için Vizyon Belirleme Çalışmasını takiben, Ajans uzmanları tarafından bir araya getirilen TR63 Bölge Planı hazırlandı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ) Düzey 2 Bölgesi’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ilişkin Gelişme Eksenlerini, Amaçları, Hedefleri ve Politikaları ortaya koyan Bölge Planı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından onaylandı.