Tanımlar

Başvuru Rehberi Nedir?

Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri açık ve bir dille açıklayan rehber belgedir.

Değerlendirme Komisyonu Nedir?

Proje başvurusunun kriterlere uygun olup olmadığını değerlendiren, Genel Sekreter başkanlığında oluşturulan komisyondur.

Eş Finansman Nedir?

Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, proje sahibi tarafından taahhüt edilen nakdi katkıdır.

Mali Destek (Hibe) nedir?

Ticari nitelikte olmayan ve sözleşme makamı tarafından belirli bir yararlanıcıya yapılan karşılıksız ödemelerdir.

Program Bütçesi Nedir?

İlgili destek programı çerçevesinde desteklenecek olan projelerin tümüne tahsis edilebilecek toplam tutardır.

Proje Bütçesi Nedir?

Destek programı kapsamında her bir müstakil projeye, proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tahsis edilen tutardır.

Proje Nedir?

Birbiriyle ilişkili belirli hedef ve amaçları olan ve belirli bir sürede uygulanacak olan faaliyetler bütünüdür.

Teklif Çağrısı Nedir?

Ajans tarafından sağlanacak desteklere, uygun başvuru sahiplerinin proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Teknik Destek Nedir?

Yerel aktörlerin kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştığı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansları tarafından verilen destektir.

Yararlanıcı Kimdir?

Ajanstan destek almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Mali Desteklere Nasıl Başvurulur?

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından hazırlanan destek programlarının kamuoyuna ilanından sonra, destek programına ilişkin Başvuru Rehberi, Başvuru Formu ile diğer gerekli bilgi ve belgeler Ajansın internet sitesinden veya Ajansın hizmet binasından temin edilir.
Potansiyel başvuru sahiplerinin destek başvurularını, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) Ajansın iletişim adresine ulaştırmaları gerekir.
Son başvuru tarihi ve saati, Ajansın internet sitesinde, Başvuru Rehberinde, bilgilendirme toplantılarında ve yerel basında bildirilir. Belirtilen bu tarihten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

DOĞAKA Tarafından Yürütülen Destek Programları Nelerdir?

Ajansın destek mekanizmaları Mali Destekler ve Teknik Destek olarak iki ana başlıktan oluşur.

Mali Destekler

1 - Doğrudan Finansman Desteği

2 - Proje Teklif Çağrısı Yöntemi

3 - Doğrudan Faaliyet Desteği

4 - Güdümlü Proje Desteği

5 - Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Teknik Destek

Yukarıdaki destek programlarından hangilerinin, hangi dönemlerde destekleneceğini Ajans, Çalışma Programına göre belirler.