Doğrudan Finansman Desteği

Doğrudan Finansman Desteği; Ajansın belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır.

Doğrudan Finansman Desteği; Ajansın esas itibariyle proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur.
Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın, yararlanıcının proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek  için doğrudan faaliyet mali desteği şeklinde veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle güdümlü proje desteği şeklinde de destek sağlayabilir.

Proje Teklif Çağrısı

Proje Teklif Çağrısı Nedir?
Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. 

Uygunluk Kriterleri
Proje teklif çağrısı yoluyla mali destek sağlanacak projelere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:

 • Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu
 • Proje ve faaliyetlerin uygunluğu
 • Maliyetlerin uygunluğu

Kimler Başvurabilir?
Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar Proje Teklif Çağrısı kapsamında başvuruda bulunabilir:

 • KOBİ’ler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler ve Mesleki Okullar
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kooperatifler ve Birlikler
 • Dernekler ve Vakıflar
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Teknoloji Geliştirme Merkezleri

Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşlardan, Ajansın hazırladığı Bölge Planı çerçevesinde belirlenecek mali destek türleri kapsamında yer alınanlar ilan edilen tarihlerde destek için başvuruda bulunabilir. 

Hangi Konularda Destek Sağlanabilir?
Aşağıda yer alan konulardan, Bölge Planında öne çıkan konularla örtüşen ve Proje Teklif Çağrısının içeriğine uygun olan proje ve faaliyetlere destek sağlanır:

 1. Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler
 2. Bölge planı ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler
 3. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklığı geliştiren projeler
 4. Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü strateji ve plan çalışması, araştırma, inceleme ve çalışmalar
 5. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler
 6. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler
 7. Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmayı sağlayan ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler
 8. Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler

Program ve Proje Bütçesi
Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulmalıdır.
Ancak, Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmisini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemez.

Eşfinansman
Küçük ölçekli altyapı projeleri dışındaki projelere yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı proje toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde yirmi beşidir. Bu oran, Ajans uygun gördüğü takdirde yüzde onuna kadar azaltılabilir.
Küçük ölçekli altyapı projelerine yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı, projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisi, en fazla ise yüzde yetmiş beşi kadar olmalıdır. Asgari eş finansman oranı, Ajans uygun gördüğü takdirde, yüzde yirmi beşe kadar azaltılabilir.
Ancak, teklif çağrısının türü ve projelerin niteliğinden bağımsız olarak, kâr amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacak eş finansman katkısı projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisidir ve hiçbir surette azaltılamaz. Bu oran bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak artırılabilir. 

Nasıl Başvurulur?
Mali destek programlarına ilişkin başvurular matbu formların doldurulup Ajans hizmet binasına elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapılır. Mali destek programlarına ait belgeler Ajans’ın internet sitesinden veya Ajans hizmet binasından temin edilir. Ayrıca bilgilendirme ve eğitim toplantıları sırasında da başvuru rehberleri temin edilebilir.
Proje teklif çağrısına döneminde başvuru şekli ve şartları, Ajansın internet sitesinde ayrıntılı olarak yayınlanır.

Hazırlık ve Başvuru Süreci
Başvuruların Değerlendirilmesi

Değerlendirme süreci ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Ön inceleme
Bu aşamasında idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapılır.  Başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi konularda yapılan kontrol idari kontrol, başvuru sahibinin, ortaklarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlarda yapılan kontrol ise uygunluk kontrolüdür.

Teknik ve mali değerlendirme
Ön incelemeden geçen başvurular sırasıyla aşağıdaki dört aşamaya göre teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulur:

 • Bağımsız değerlendiricilerce yapılacak değerlendirme
 • Değerlendirme komitesince yapılacak değerlendirme
 • Genel Sekreterce yapılacak inceleme
 • Yönetim Kurulu onayı

Değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Proje teklif çağrısı dönemi bütçesinde belirtilen toplam destek tutarı ile sınırlı olmak üzere, bu projelere mali destek verilir.
Ayrıca destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve sözleşme imzalamaya davet edilir.

İzleme ve Değerlendirme
Yararlanıcılar, proje uygulama sürecinde kaydedilen ilerleme ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak beyan raporlarını, ara raporları, nihai raporu ve değerlendirme raporunu Ajansa sunar.

Doğrudan Faaliyet Desteği

Doğrudan Faaliyet Desteği Nedir?
Ajansın proje teklif çağrısına çıkmaksızın, yararlanıcının proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla ve stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek olmak için yararlanıcılara sağladığı karşılıksız ve doğrudan destekleridir.

Uygunluk Kriterleri
DFD yoluyla destek sağlanacak faaliyetlere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır: 

 • Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu
 • Faaliyetlerin uygunluğu
 • Maliyetlerin uygunluğu

Kimler Başvurabilir?
Aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar Doğrudan Faaliyet Desteği için başvurusundabulunabilir. 

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Birlikler ve kooperatifler

Hangi Konularda Destek Sağlanabilir?
Aşağıda belirtilenler Doğrudan Faaliyet Desteği konuları olup, bunların dışındaki konularda DFD kapsamında destek sağlanamaz:
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik faaliyetler
Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ilişkin faaliyetlerKritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarıyla ilgili faaliyetler
Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler
Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına ilişkin faaliyetler.
Yukarıda yer alan konular kapsamında ve Bölge Planında öne çıkan sektör ve konularla örtüşen faaliyetlere destek sağlanır.

Bütçe ve Eşfinansman
DFD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde ikisini geçemez. Bu oran, proje teklif çağrılarından kaynak artması durumunda, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile yüzde dörde kadar çıkarılabilir.
Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı alt ve üst limitleri Başvuru Rehberinde açıkça belirtilir.
Doğrudan Faaliyet Desteklerinde yararlanıcının eşfinansmanı zorunlu olmamakla birlikte eşfinansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

Nasıl Başvurulur?
Başvuru sahipleri DFD başvurularını, Ajansın internet sitesinde yer alan Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu ve eklerini kullanarak yapar. Başvurular kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla veya elden sadece Ajansın internet sitesinde ilan edilen başvuru adresine yapılır.
Doğrudan Faaliyet Desteği döneminde, başvuru şekli ve şartlarının ayrıntılı olarak açıklandığı Başvuru Rehberi, Ajansın internet sitesinde sürekli olarak yer alacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir faaliyet teklifi Genel Sekreter başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 
Genel Sekreter başkanlığındaki komisyon tarafından yapılan değerlendirme; ön inceleme ve faaliyetin teknik ve mali değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalıdır.

Ön İnceleme
Bu aşamada faaliyet teklifinin, Başvuru Formu Kontrol Listesinde yer alan kriterleri karşılayıp karşılayamadığı değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa faaliyet teklifi bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilir.

Faaliyetin Teknik ve Mali Değerlendirmesi
Ön incelemeden geçen faaliyet teklifleri faaliyetin ilgililiği, yöntemi, sürdürülebilirliği, bütçe ve maliyet etkinliği açılarından teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulur. Başarılı bulunan faaliyetler, Ajansın yıllık doğrudan faaliyet destek bütçesi sınırları dahilinde desteklenirler.
Yönetim Kurulu kararıyla desteklenmesi öngörülen faaliyet tekliflerine verilecek mali destek ve buna ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans adına Genel Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde imzalanır.

İzleme & Değerlendirme
DFD kapsamında finanse edilen faaliyetler, üç aylık uygulama süresini aşamazlar. Yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini bu süre içerisinde tamamlayarak nihai raporunu Ajansa sunar.

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü Proje Desteği (GPD) Nedir?
Güdümlü proje desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin Ajansın öncülüğü ve koordinasyonu ile desteklenmesidir.
GPD’yi diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, Ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Projeler, Ajansın öncülüğünde geliştirilir. Bu kapsamda; Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür.

Uygunluk Kriterleri
GPD kapsamında desteklenecek proje yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:

 • Proje uygulayıcısı ve ortaklarının uygunluğu
 • Faaliyetlerin uygunluğu
 • Maliyetlerin uygunluğu

Kimler Başvurabilir?
Güdümlü proje desteklerinde sadece:

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri,
 • Sivil toplum kuruluşları

proje uygulayıcısı olabilir. Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşlardan,  Ajansın hazırladığı Bölge Planı ve Güdümlü Proje Destek Rehberi çerçevesinde uygun bulunanlar ilan edilen tarihlerde destek için başvuruda bulunabilecektir.

Hangi Konularda Destek Sağlanabilir?
Ajans GPD kapsamında, bölgesel gelişmeyi hızlandıracak ve bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki;
İş geliştirme merkezleri, teknoparklar ve teknoloji geliştirme merkezleri kurulması,
İşletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölyelerin yapılması,
İşletme destekleri faaliyetlerinin yürütülmesi
konularında proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan destek sağlayabilir.Yukarıda yer alan konular kapsamında ve Bölge Planında öne çıkan sektör ve konularla örtüşen projelere destek sağlanır.

Bütçe ve Eşfinansman
GPD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar ile bu tür desteklerin nitelikleri, usulleri, esasları ve destek miktarları, Ajansın yıllık çalışma programında belirlenir. Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı ise, Ajansın yıllık gider bütçesinin en fazla yüzde yirmisidir.
GPD kapsamında, Ajans, proje başına en fazla yüzde doksan oranında mali destek sağlayabilir. Bu oran, projenin hayata geçirilmesinde proje uygulayıcısı ve ortak olarak rol alacak kurum ve kuruluşlarla Ajans arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. Kalan kısım, bu kurum ve kuruluşlar tarafından eş finansman olarak karşılanır.

Nasıl Başvurulur?
Bir güdümlü projenin desteklenebilmesi için mutlaka ya bölge planına ya da saha çalışmasına dayanması gereklidir. Bu çalışmalar doğrultusunda, GPD kapsamına alınabilecek fikirler Ajans tarafından geliştirilir. Bu kriterlere uyan proje fikirleri için Ajans ilgili kurum ve kuruluşları başlangıç toplantısına davet eder. Başlangıç toplantısında söz konusu projenin gerekliliği, içeriği ve uygulamada yer alması gereken muhtemel aktörler, vb. hususlar görüşülür.
Başlangıç toplantısının ardından, belirlenen tüm aktörlerin katılımıyla, Ajansın koordinasyonunda, başlangıç toplantısından en geç bir ay sonra bir mutabakat toplantısı düzenlenir. Ön mutabakat metinlerinde proje uygulayıcısı ve ortak olarak belirlenen kurum ve kuruluşlar açıkça yer alır.
Bu süreçte Ajans koordinasyonunda, muhtemel uygulayıcı kuruluşla gerekli koordinasyon sağlanarak proje fikirlerine ilişkin amaç, dayanak, kapsam, süre, tahmini maliyet ve muhtemel proje uygulayıcıları ve ortakları gibi detayları içeren bir ön çalışma raporu hazırlanır.
Yönetim Kurulunun oluşturulan mutabakat metni ve hazırlanan ön çalışma raporuna onay vermesi durumunda,  Ajans proje uygulayıcısı ve ortaklarından güdümlü proje başvurusuyla alakalı tüm evrakları başvuru formuyla birlikte talep eder. Güdümlü proje başvurusunun Ajansa teslimi için ilgili taraflara yüz seksen günü geçmemek üzere süre tanınır.
Ajansa sunulan güdümlü proje başvurusu ve ekleri başvurunun Ajansa sunulmasından itibaren en geç kırk beş gün içerisinde Genel Sekreter başkanlığında en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
Değerlendirme aşamasında, proje öncelikle ön çalışma raporuna uygunluğu bakımından incelenir. Bu şartı sağlayan projenin; yöntem, sürdürülebilirlik ve bütçe ve maliyet etkinliği açılarından değerlendirilmesi değerlendirme tablosuna göre yapılır.
Söz konusu proje başvurusu ve ekli çalışmalar, Yönetim Kurulunun onayını müteakip, daha önce Yönetim Kuruluna sunulan değerlendirme raporu ile birlikte Müsteşarlığın onayına sunulur.
Yönetim Kurulunun ve Müsteşarlığın onayının Ajansa resmi olarak iletilmesini müteakip, Ajans proje uygulayıcısı ve ortaklarıyla yirmi gün içerisinde sözleşmeyi imzalar. Güdümlü projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez.