Yatırım Destek Ofisleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde, Yönetim Kurulu Kararı ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yatırım destek ofisleri kurulmuş ve her bir ofiste 5 uzman görevlendirilmiştir.

Yatırım Destek Ofisleri (YDO), Bölge illerimizdeki iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve yatırımcılara yönelik teşvik mekanizmalarıyla ilgilenen birimlerdir. Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği 27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında YDO’ların başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

  • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak
  • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
  • Yatırımcıları kamu ve özel sektör tarafından merkezi ve yerel düzeyde uygulanan mali ve teknik destekler konusunda bilgilendirmek,
  • Yatırımcıları yatırım sürecine ilişkin olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek
  • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
  • Yatırımları izlemek ve ilin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,
  • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
  • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
  • Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak ve kanunun 4. maddesine dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.