Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın icra organıdır. Çalışma yeri Hatay'da bulunan DOĞAKA merkez binasıdır; ancak bölgesel planlama ve program uygulama çalışmalarının gerektirdiği şekilde, ajans uzmanları TR63 bölgesi genelinde faaliyet gösterir.

Genel Sekreterin Yasayla Belirlenen Görev ve Yetkileri

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak

b) Yıllık Çalışma Programı İle Bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak

c) Ajans gelirlerini toplamak, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak

ç) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek

d) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak

e) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek

f) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak

g) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek

h) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak

ı) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek

i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek

j) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak

k) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek

l) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini 56. Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Kalkınma Bakanlığı’nın 18 Ağustos 2014 tarihli atama yazısına istinaden Onur YILDIZ yürütmektedir.