T.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (Dap) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Alım İlanı

23 Ağustos 2023
Başkanlığımızca 03.06.2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 7 sözleşmeli uzman personel alımı yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihi

21/08/2023-31/08/2023

 

 

 

Başvuru Adresi

Adaylar başvurularını e-Devlet kapısında yer alan “Doğu Anadolu Projesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden

  gerçekleştirebilecektir.

 

 

Sınav Yeri

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No:9 Yakutiye/ERZURUM

Tel No:0442 238 28 28

Fax No:0442 282 20 30

 

E-Posta: baskanlik@dap.gov.tr

Sınav Şekli

Sözlü (Mülakat) Sınav

 

Sınav Tarihleri

11-13 Eylül 2023

Sınav yapılacak gün sayısı başvuru sayısının yoğunluğuna göre artırılabilir.   Sınava girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri  dap.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Alınacak Sözleşmeli Uzman Personelin Mezun Olması Gereken  Fakülte ve Bölümler

S. No

Bölüm - Tecrübe

Yabancı Dil

Alınacak Personel Sayısı

1

Bitki Koruma lisans programından mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl) tecrübe sahibi olmak.

Yabancı Dil Şartı bulunmamaktadır.

1

2

Harita Mühendisliği lisans programından mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl) tecrübe sahibi olmak.

Yabancı Dil Şartı bulunmamaktadır.

1

3

İstatistik lisans programından mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl) tecrübe sahibi olmak.

Yabancı Dil Şartı bulunmamaktadır.

1

4

İktisat veya İşletme lisans programlarının birinden mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl) tecrübe sahibi olmak.

En az 60 puan almış olmak.

1

5

Fotoğraf, Grafik Tasarım, Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programının birinden mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl) tecrübe sahibi olmak.

En az 60 puan almış olmak.

1

6

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl) tecrübe sahibi olmak.

En az 60 puan almış olmak.

1

7

Veteriner Fakültesi’nden mezun olmak ve alanında en az 5 yıl (Lisansüstü için en az 3 yıl) tecrübe sahibi olmak.

En az 60 puan almış olmak.

1

Toplam

7

A.GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Yarışma sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması.
 4. Her aday sadece ilandaki bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut yarışma sınavında hile yaptığı belirlenen adaylar hakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veya sözleşmenin feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

B.ÖZEL ŞARTLAR

 1. Tablo 1 de belirtilen bölümlerden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. İlgili alan bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde ve/veya kamuda mesleği ile ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az 3 yıl) fiilen çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 3. Yabancı dil şartı aranan kadrolar için;

C.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi

Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar, başvuru sırasında “Diğer Belgelerimiz” sekmesi altında bulunan “Denkliği Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

 1. İş tecrübelerini gösterir SGK’ dan alınacak olan hizmet döküm belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” belgesi kabul edilecektir.) İş tecrübesi sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki fiilen çalışan hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile iş tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.
 2. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
 3. Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
 4. Yabancı dil şartı aranan kadrolar için sonuç belgesi.

D.BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

Adaylar, müracaatlarını 21/08/2023-31/08/2023 tarihleri arasında ( saat 23:59:59’a kadar) e-Devlet üzerinde Doğu Anadolu Projesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların şahsen, e-posta, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kabul edilmeyecektir.

E.BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

 1. Yarışma sınavına katılmaya hak kazananların listesi, yarışma sınavının yapılacağı tarihten en az beş gün önce Başkanlığımızın www.dap.gov.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Yarışma sınavında adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi (yabancı dil şartı aranan kadrolar için), kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe  uygunluğu gibi nitelikler sınav kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 3. Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması halinde boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre değerlendirilmesi sureti ile doldurulabilir.
 4. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.                    Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar  için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir kadro için yedek aday belirleyebilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda  ilan edilenden daha az sayıda adayı başarılı sayabilir.
 5. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sınav sonucu, Sınav Kurulu tarafından sonuçları kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Başkanlığımızın internet sitesinde (www.dap.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 6. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar sınav kurulu tarafından 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanacaktır.
 7.   Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
 8. Atanmaya hak kazanan adaylarla, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği sonuçlarının olumlu olması kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
 9. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması iptal edilen veya ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
 10. İstihdam edilecek sözleşmeli uzman personel 31 Mayıs 2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendi uyarınca sigortalı olacaktır.

İlanen duyurulur.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU