HATAY ENGELLİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ İHALE İLANI

22 Kasım 2023

1-İdarenin

a) Adı: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

b) Adresi: Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Şehit Ömer Halisdemir Cad No:1, 80100 Tüysüz/Toprakkale/Osmaniye

c) Telefon ve faks numarası : +90 (328) 802 21 04 - +90 (328) 802 21 23

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : www.dogaka.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: Betonarme - 1 Adet

Ayrıntılı bilgiye www.dogaka.gov.tr adresinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Antakya/HATAY

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

e) İhale Usulü : Açık İhale Usulü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.11.2023 – 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Şehit Ömer Halisdemir Cad No:1, 80100 Tüysüz/Toprakkale/Osmaniye

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte, işin tamamı ya da bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu iş için; "(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ - III. GRUP: BİNA İŞLERİ" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi ya da Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Türk Lirası) karşılığı idarenin adresinden satın alınabilir. İhale Dokümanı Bedeli için paranın yatırılacağı Banka Bilgileri: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı - T.C. Vakıflar Bankası – TR84 0001 5001 5800 7296 8266 31

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.