DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Destekler
» Teknik Destek Programı
» Doğrudan Faaliyet Desteği
» Fizibilite Desteği
» Sodes
» Mali Destek Programı
» Güdümlü Proje Desteği
» Tanımlar
» Rehberler
» Başarılı Projeler
» İzleme ve Değerlendirme
» Diğer Destekler
• KOSGEB
• TÜBİTAK
• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
• Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Ekonomi Bakanlığı
• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
• Uluslararası Kuruluşlara Ait Fonlar
• Büyükelçilik Fonları
• Yerli ve Yabancı Vakıflara Ait Fonlar
  Destekler
Diğer Destekler / Yerli ve Yabancı Vakıflara Ait Fonlar
02 Mart 2016 Çarşamba Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
 1. ALMAN MARSHAL VAKFI (GMF)

  Genel Bilgi : ABD’nin Alman Marşal Fonu (GMF) 1972 yılında kurulmuş, Amerikan siyaset dışı hibe veren kuruluştur. Fonun amacı; Kuzey Amerika ve Avrupa’nın arasındaki transatlantik ve küresel konularda daha iyi anlayış ve işbirliğin sağlanmasıdır.

  Sağlanan Desteğin Kapsamı: GMF genelde 6 ana – hibe programı aracı ile hibe sunmaktadır:

  • Balkan Demokrasi Fonu
  • Karadeniz İşbirliği Fonu
  • Tematik Grup Destekleri
  • Almanya Programı
  • Göç ve Entegrasyon Programı sadece davet edilenler katılabilirler.
  • Stratejik Destekleme


  a) Balkan Demokrasi Fonu : Balkan Demokrasi Vakfı 10 yıllık, 30 milyon bütçeli bir girişim olup, demokrasiyi, iyi yönetimi ve Güneydoğu Avrupa’ya Atlantik entegrasyonu desteklemektedir. Ancak; Türk kuruluşları bu fondan yararlanamamaktadırlar.

  b) Karadeniz Bölgesel İşbirliği Fonu: : Bir kamu–özel sektör ortaklığı olan Vakıf, birçok donörle işbirliği içerisinde bölgesel işbirliği, sivil toplum ve demokratik temelleri geliştirmek ve güçlendirmek için çalışan yerli kuruluşlarla hibe sağlamaktadır.

  Uygun Başvuru Sahipleri: Türk sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, topluluklar, diğer kuruluşlar uygun başvuru sahipleridir.

  Hibe Miktarı: Karadeniz Bölgesel İşbirliği Fonu, proje başına 5.000 ve 75.000 $ arası hibe sağlamaktadır, Genelde hibeler 15.000 $ ve 25.000 $ arasında olup, ortalama hibe tutarları 16.000 – 19.000 $ arasında değişmektedir.

  Başvuru Şekli: Bu programın son başvuru tarihi yoktur ve proje önerileri yıl boyunca kabul edilmektedir. Her ay sunulmuş olan proje önerilerin değerlendirilmesi için bir komisyon toplanmaktadır. 25.000 dolar üstünde olan projelerin desteklenmesi konusunda Karadeniz Bölgesel İşbirliği Fonu Yönetim Kurulu karar vermektedir.

  c) Tematik Grup Destekleri: Alman Marşal Fonu, ABD Kongresini yabancı milletvekillilerle bağlayan tematik grupları desteklemektedir. Bu destekler, dünyanın dört bir yanından gelen milletvekilleri ve ABD'nin birbirleriyle öneminin konularda samimiyetle konuşmak için fırsat sağlamaktadır.

  d) Almanya Programı: Almanya Fonu ABD ve Almanya’nın arasındaki işbirliğinin sağlamlaştırmasını hedefleyen kuruluşları desteklemektedir.

  e) Göç ve Entegrasyon Programı: Alman Marşal Fonun Göç ve Entegrasyon Programı, yıllık büyük ölçekli hibe çağrılarını açıklamaktadır. Programın amacı uluslararası göç akımları ve onların gönderen ve alıcı bölgeler üzerinde yaratmış oldukları etkiler konusunda transatlantik diyalogun oluşturulmasıdır.

  f) Stratejik Destekleme: Stratejik Destekleme Programı, transatlantik konular yelpazesinde araştırmaların yapılmasını desteklemektedir. Alman Marşal Fonu her yıl özellikli konular belirleyerek bireysel başvuruların sunulmasını davet etmektedir.

  Detaylı Bilgilendirme İçin: www.gmfus.org

 2. ANNA LINDH VAKFI

  Genel Bilgi: Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın, Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaşması ve ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa-Akdeniz İşbirliği’nin 43 üyesi tarafından kurulan vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum desteklemekte, Akdeniz’de kültürler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla insanları bir araya getirmektedir.

  Vakıf, 2012-2014 stratejik çerçevesiyle uyumlu olarak proje teklif çağrılarına çıkmaktadır. Bu çağrıların amacı; toplumun katılımı ve sivil toplum kuruluşlarının girişimlerinin uygulanması yoluyla yerel düzeyde kültürler arası diyaloğun gelişmesinin teşvik edilmesidir.

  Uygun Proje Konuları: Vakfın bu dönem için belirlediği alanlar aşağıdaki gibidir:

  • Kültür ve yaratıcılık
  • Eğitim ve kültürlerarası öğrenme
  • Vatandaşlık
  • Medya ve kamuoyu


  Sağlanan Destek Miktarı: Minimum miktar 20.000 Euro, Maksimum miktar 35.000 Euro

  Destek Koşulları: Bir projenin desteğe hak kazanması için, çağrının hedef gruplarının genel olarak sivil toplum aktörleri (sivil toplum kuruluşları, STK'lar, kamu kurum/kuruluşları, dini temsilciler, yerel medya, sivil toplum topluluk liderleri ve karar vericiler) olması gerekmektedir.

  Detaylı Bilgilendirme İçin: www.euromedalex.org | www.iksv.org

 3. AVRUPA BİLİM VAKFI (ESF)

  Genel Bilgi: Vakfın amacı; bilim adamlarını ve kuruluşları bir araya getirerek yüksek düzeyde bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

  ESF Programları / Enstrümanları  Güncel program mevcut değildir. Türkiye Cumhuriyetin yer aldı programlar 2012’ye kadar planlanmıştır. Devamı konusunda bilgi sunulmamıştır.

 4. SABANCI VAKFI

  Genel Bilgi: Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu konularda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini, Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) kapsamında desteklemektedir.

  Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil toplum örgütleri yararlanabilir.

  Uygun Başvuru Konuları: Program kapsamında desteklenen projelerin 3 temel konudan en az birine değinmesi gerekmektedir:

  • Toplumsal Adalet
  • (Cinsiyet, yaş ve fiziksel/zihinsel engellere dayalı ayrımcılığa ve fırsat eşitliğinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmaları kapsayan konular)
  • Ekonomik Katılım
  • (Cinsiyet, yaş ve fiziksel/zihinsel engeller nedeniyle ekonomik hayata katılımın önündeki engellerin kaldırılması için potansiyel çözümleri kapsayan konular)
  • Toplumsal Katılım
  • (Cinsiyetleri, yaşları ve fiziksel/zihinsel engelleri sebebiyle toplumsal hayatın dışında kalmış grupların toplumsal katılımını teşvik edecek çalışmaları kapsayan konular)

  Programın Kapsamı: Program kapsamında; cinsiyet, yaş, fiziksel ve/veya zihinsel engeller sebebiyle ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projeler desteklenmektedir.

  Projelerin seçiminde;

  • Çifte dezavantajlı’ grupları hedefleyen (Genç Kadın, Engelli Kadın, Engelli Genç veya Engelli Genç Kadın)
  • Hedef kitleyi doğrudan etkileyen/hizmet sunan,
  • Alanda çalışan diğer paydaşlarla bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden,
  • Farklı alanlarda çalışan kurumlarla işbirlikleri kurarak, “toplumsal cinsiyet”, “engelli” ve/veya “gençlik” yaklaşımlarını çalışmalarına entegre eden,
  • Yasal alt yapı ve yeni modeller önermek üzere karar vericileri hedefleyen kurumların projelerine öncelik verilmektedir.

  Detaylı Bilgilendirme İçin: www.sabancivakfi.org

 5. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

  Genel Bilgi: TTGV tarafından sağlanan destekler; Ar-Ge Projeleri, Çevre Projeleri, Stratejik Odak Konuları Projeleri Desteği olmak üzere 3 başlık altında toplanmaktadır:

  a) Ar-Ge Proje Destekleri: Bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini sağlamaktır.

  Bu destek kapsamında; Teknoloji, Ticarileştirme, İleri Teknoloji sağlanmaktadır.

  Teknoloji Geliştirme Projesi Desteği: "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışında kalmaktadır.

  Uygun Başvuru Sahipleri: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri bu destekten yararlanabilir.

  Sağlanan Destek Miktarı: Projenin uygulanması için yürütücü ortak tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının azami % 50’sine kadar olan kısmı geri ödemeli sermaye desteği olarak, imzalanan sözleşme çerçevesinde karşılanır. Bu desteğin % 75’lik bölümü DFİF’den, kalan % 25’lik bölümü ise Vakıf öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 1.000.000 USD olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 2 yıldır.

  Detaylı Bilgilendirme İçin: proje@ttgv.org.tr

  2- Ticarileştirme Projeleri Desteği: TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

  Uygun Başvuru Sahipleri: TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri destekten yararlanabilir.

  Ancak bu aşamada, Ticarileştirme Desteğine ilişkin bir başvuru alınmamaktadır.

  Sağlanan Destek Miktarı: Üst limiti 1.000.000 USD olarak belirlenen geri ödemeli desteğin çerçevesi ticarileşme sürecinin gereklerine uygun olarak genişletilmiş, tamamlanan Ar-Ge projesi sonrasında uluslararası pazarlarda rekabet gücüne kavuşmak amacıyla yapılması gerekli üretim ve satışa yönelik hazırlık çalışmaları destek kapsamına dahil edilmiştir. Destek süresi azami 1 yıldır.

  Detaylı Bilgilendirme İçin: proje@ttgv.org.tr

  3- İleri Teknoloji Projeleri Desteği

  Bu destek kapsamında, Mevcut Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden boyut ve kapsam olarak daha esnek yapıda tasarlanabilen bir destek mekanizması geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda;

  • Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri,
  • İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri,
  • Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler,
  • Gıda teknolojileri,
  • Biyomedikal teknolojileri,
  • İklim değişikliğine uyum teknolojileri, desteklenmektedir.


  Bu alanlara ilave olarak ileri sağlık teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşıma yönelik teknolojilerin de öncelikli olmamakla beraber tercihli olarak değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir.

  Sağlanan Destek Miktarı: Süreç içerisinde, nispeten düşük bütçeli ancak yüksek katma değerli projelerin gündeme gelmesi yüksek olasılık olmakla beraber, proje başına 3 milyon USD’ye kadar katkı sağlanabilmektedir. Destek süresi azami 3 yıldır.

  b) Çevre Proje Destekleri: Çevre Destekleri Programı ile çevre teknolojileri (temiz üretim), enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulama projelerine finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicilerin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/ üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda sağlanan destekler aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

  1- Çevre Teknolojileri Desteği: Bu kapsamda, eko-verimlilik (temiz üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için üretim süreçlerinde teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projeler desteklenmektedir.

  Uygun Proje Konuları:

  • Atıkların kaynağında azaltılması/üretime döndürülmesi,
  • Su tüketiminin/atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması,
  • Emisyonların kaynağında azaltılması,
  • Hammadde tüketiminin azaltılması,
  • Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi,
  • Yağ tüketiminin/atık yağ oluşumunun azaltılması,
  • Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler,
  • Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi,
  • Çevre dostu ürün üretimi,
  • Endüstriyel ekoloji,
  • Karbon tutma ve depolama sistemleri.

  Sağlanan Destek Miktarı: En fazla 1.000.000 USD olup, proje bütçesinin en fazla % 50 ’si oranında destek uygulanmaktadır.

  2- Enerji Verimliliği Desteği: Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığını azaltması ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

  Uygun Proje Konuları:

  • Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi,
  • Yakma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi,
  • Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması,
  • Kullanılan üretim teknolojisinin daha verimli hale getirilmesi,
  • Atık ısının değerlendirilmesi,
  • Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu,
  • Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması, elektrik ve ısının birlikte üretilmesi.

  Sağlanan Destek Miktarı: Destek miktarı 100.000 ile 1.000.000 USD arasında olup proje bütçesinin en fazla % 50’si oranında destek sağlanmaktadır.

  3- Yenilenebilir Enerji Desteği: Yenilenebilir Enerji Destek Programı ile rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili yatırım projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

  Uygun Proje Konuları:

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi,
  • Yenilenebilir enerji üretimi ve depolanması,
  • Rüzgar santralleri,
  • Organik atıklardan biyogaz ve elektrik, ısı üretimi,
  • Fotovoltaik (PV) sistemler,
  • Jeotermal santraller,
  • Hibrit sistemler,
  • Güneşli soğutma teknolojileri, tarımsal ürünlerin ve gıda sanayi ürünlerinin saklanması,
  • Yeraltında ısıl enerji depolama ve yer ısısının kullanımı.


  Sağlanan Destek Miktarı: En fazla 1.000.000 USD olup proje bütçesinin en fazla % 50’si oranında destek sağlanmaktadır.

  c) Stratejik Odak Konuları Projeleri: Stratejik Odak Konuları Projeleri (STOKP), ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası rekabet üstünlüklerine ait kriterler esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projeler olarak tanımlanmaktadır.

  Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının kendi aralarında veya bir üniversite veya kamu araştırma kurumuyla birlikte, hangi alanlarda ortak araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon projeleri yürütebileceklerini belirlemeye yönelik yapılabilirlik çalışmaları ve rekabet öncesi işbirliğine yönelik projeler de STOKP olarak değerlendirilir.

  Bu çerçevede; yüksek katmadeğerli ve ihracat potansiyeli olabilecek teknolojik, ya da sektörel alanların belirlenmesinde ya da mevcut sektörler ve teknolojilerde daha yüksek katmadeğer yaratacak ve Ar-Ge ve inovasyona dayalı rekabetçi uygulamalara temel oluşturacak çalışmalar, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek yöntemlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar, yürütülen veya geliştirilmesinde yarar görülen araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon destek faaliyetlerine yönelik etki izleme, değerlendirme ve proje geliştirme ve benzeri faaliyetler STOKP kapsamında desteklenmektedir.

  Detaylı Bilgilendirme İçin: www.ttgv.org.tr

 6. VODAFONE VAKFI

  Genel Bilgi: Vodafone Vakfı; Sürdürülebilir gelişme için sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak, Sosyal ve fiziksel yönden dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılmalarına destek olmak, Okul öncesi eğitimde bölgesel eşitsizliği ortadan kaldırmak, Mobil telekomünikasyon teknolojilerini kullanarak insanların toplumsal yaşama katılımlarını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak, Bilgi toplumuna dönüşme yolundaki Türkiye'nin altyapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak, Afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları yaparak Türk halkının tatsız sürprizlere karşı hazırlıklı ve donanımlı olmasını sağlamak, Başta Vodafone çalışanları olmak üzere toplumun tüm kesimlerini, içinde yaşadığımız topluma gönüllü hizmet vermeleri için desteklemek amaçları ile faaliyet gösteren bir vakıftır. 2002 yılında Vodafone Group Plc tarafından kurulan Vodafone Grup Vakfı, İngiltere Hükümeti tarafından tescillenmiş bir yardım kuruluşudur. Vodafone Grup Vakfı, Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerdeki toplumlara destek olmak, sosyal ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla vakıflar kurmaktadır. Dünya genelinde 27 Vodafone Vakfı bulunmaktadır.

  Uygun Başvuru Konuları: Vodafone Grup Vakfı'nın öncelik verdiği alanlar "Mobile for Good", "World of Difference", “Red Alert” ve “Yerel Hibeler” olarak özetlenmektedir.

  Detaylı Bilgilendirme İçin: http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı