T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

HATAY İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar %50 oranında Hibe desteği verilecektir
Hibe desteği uygun görülen Hibeye Esas Proje Bedelinin %50’si oranındadır. 30.000.-TL nin altındaki projelere Hibe Desteği verilmeyecektir. Örnek olarak;
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni sera yapımım için müracaat eden ve yatırım tutarı 2.125.000.-TL olan yatırımcıya;
Hibeye Esas Proje Üst Limiti :2.000.000.-TL oldu-ğundan,
Bakanlık tarafından verilecek Hibe Miktarı :1.000.000.-TL ola-caktır.
Yatırımcı Hibeye Esas Miktarın %50’si olan 1.000.000.-TL ve Üst Limiti aşan miktar olan 125.000.-TL olmak üzere toplam 1.125.000.-TL yatırımcı tarafından karşılanacaktır.
Yatırım projeleri KDV hariç olarak hazırlanacaktır. KDV Yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR
1) Gerçek ve tüzel kişiler,
2) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
3) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri.

NASIL MÜRACAAT EDİLİR;
Yatırımcılar Uygulama Rehberindeki esaslar doğrultusunda dolduracakları baş-vuru dökümanları ve eklenmesi istenilen belgeleri elektronik ortamda hazırlaya-caklar ve www.tarim.gov.tr adresine yükleyeceklerdir. Yatırım projesinin en son yüklenmesi gereken tarih 04.12.2016 günüdür. Bu tarihten sonra sistem evrak yüklemeye kapatılacaktır. Bu aşamada İl Müdürlüğümüze elden hiçbir evrak tes-lim edilmeyecektir.

MÜRACAATLAR NE ZAMAN SONUÇLANACAK?
İl Proje Değerlendirme Komisyonu son müracaat tarihi olan 04.12.2016 tarihin-den sonraki 35 gün içerisinde belgeler üzerindeki incelemeyi sonuçlandırıp kesin yatırımcı listesinin belirlenmesi için Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönde-rilecektir. Genel Müdürlüğün onayından sonra 10 gün süreyle bakanlığımızın web sitesinde sonuçlar yayınlanacaktır.

ATIRIM KONUSU HİBEYE ESAS PROJE ÜST
LİMİT TUTARI (TL)
Tohum işleme, paketleme ve depolama 2.000.000
Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 1.500.000
Ham deri işlenmesi 2.000.000
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni sera 2.000.000
Çelik silo 1.500.000
Soğuk hava deposu 1.500.000
Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve dep. 2.000.000
Çiflik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, buzlama makinesi, balık nakil tankı,
kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre,
2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi
depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiflik gübresi dağıtma sistemleri
3- Yaylacılar ve arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çadır ahır ve ağıl,
4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don zararını
engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda
olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı
perdesi, polikarbon sera örtüsü.
5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik
işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,
6- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı
kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma, yem kırma/ezme, büyükbaş
yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı
kaba yem deposu,
500.000
Bilişim sistemleri ve eğitimi
Sürü yönetim sistemi ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara
uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi.
500.000