TÜBİTAK

TÜBİTAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
TÜBİTAK tarafından sağlanan tüm destek ve burslara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sanayi AR-GE Proje Destekleri

Teknoloji ve Yenilik Destek Başkanlığı (TEYDEB)
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücününün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.
TEYDEB' in yürüttüğü destek programlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
"TÜBİTAK TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı"i çağrı duyurularına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
"TÜBİTAK Patent Desteği"ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Akademik AR-GE Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
ARDEB'in misyonu; evrensel gelişmeleri ve ülke önceliklerini göz önüne alarak, bilgi ve teknolojinin üretilerek topluma kazandırılması amacıyla, ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar ile bilim insanlarını teşvik etmek ve desteklemek üzere programlar ve hedefler geliştirmek, uygulamaktır.
ARDEB'in yürüttüğü destek programlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilim ve Toplum Proje Destekleri

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Daire başkanlığının amacı;
Toplumumuzdaki bireylere düşünme, gözlemleme, sorgulama, araştırma, veri ve bilgiye dayalı kararlar verme yetilerini kazandırmak ve toplumumuzdaki bireylerin bilimi anlamasını, uygulamasını, çağın teknolojisini yakalamaya çalışmasının ve ülkesinin geleceğinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerde olduğunu görmesini sağlamaktır.
Bu daire başkanlığının yürüttüğü destek programlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

AB Çerçeve Programı Destekleri
Oldukça büyük bir bütçeye sahip olan 7.ÇP, bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği Avrupa çapındaki konsorsiyumlara katılma fırsatları sunmaktadır. 7.ÇP'ye katılanlar, Avrupa'da ve Avrupa dışında yeni ilişkiler ağı ve pazarlar kurma fırsatını yakalayıp teknolojinin en ileri noktasını hedefleyen projelere ortak olabileceklerdir.
Çerçeve Programları'na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları'na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ'lerin de başvuruları teşvik edilecektir.
TÜBİTAK Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İkili ve Çoklu İşbirlikleri
İkili işbirliği proje başvuru çağrıları, COST Programı Projeleri ve Avrupa Bilim Vakfı Projeleri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEP) Destek Programları
İkili işbirliği proje başvuru çağrıları, COST Programı Projeleri ve Avrupa Bilim Vakfı Projeleri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı - BiGG 2015 Çağrısı 2. Aşama Panelleri Ocak Ayı Takvimi

TÜBİTAK, BiGG ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için büyük destek veriyor.
BiGG Çağrı Dokümanı

1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.
Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.
a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.
b) Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim sermaye desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak rehber desteği sağlayabilir.
c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2'yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

Detaylı Bilgilendirme İçin: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermaye-destegi-programi-bigg

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.
"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve "Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları" uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60'a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.
TÜBİTAK Bilim Kurulunun 02.03.2013 tarih ve 217 sayılı toplantısında aldığı kararla, bu tarihten itibaren 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına 18,75 milyon TL'nin üzerinde bütçe ile yapılan proje başvurularının değerlendirme süreçleri, TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun onay vermesi koşuluyla başlatılacaktır.
Detaylı Bilgilendirme İçin: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

Proje pazarları,

 • Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,
 • Proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,
 • Arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerdir.

Şu ana dek gerçekleştirilmiş bazı başarılı proje pazarı etkinlik bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgilendirme için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-destekleme-programi

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ'lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98'ini oluşturan KOBİ'lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.
Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ'lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Detaylı Bilgilendirme için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
2015 yılı çağrıları kapanmıştır. 15-30 Mart 2016 tarihleri arasında açılması planlanan2016-1 dönemi çağrılarına ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

 • Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • Özgün teknolojilerin geliştirilmesi.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.
 

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN BİLGİLERİ

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
 • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir.
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ'ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10'u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
 • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

1511-1003 KARŞILAŞTIRMASI
TÜBİTAK tarafından öncelikli alanlara yönelik özel sektörün yer alabileceği iki ayrı program bulunmaktadır. 1003 programı TÜBİTAK ARDEB tarafından, 1511 programı TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülmektedir.

1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar
Detaylı Bilgilendirme İçin: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p

1003 öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Programı Yürüten Birim TEYDEB
Programın Amacı 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programının amacı Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli
alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir
hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gazeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
"1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Program( kapsamında; belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçlan olan projelerin desteklenmesi ve
desteklenecek projelerle ülkemizde teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artınlması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek özgün teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kimler Proje Yürütücüsü olabilir? Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olan Üniversite personeli veya Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışan, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış kişiler Proje Yürütücüsü olarak başvuru yapabilirler. Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın kuruluş düzeyinde katma değer üreten, Türkiye'de yerleşik bütün sermaye şirketleri.
eızgünlük/Yenilikçilik Tanınıı/Kapsamı Bu program kapsamında önerilecek projelerden; Ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ındaki literatür taraması ve değerlendirilmesi yapılarak proje
konusunun literatürdeki önemi,
adkaplanı, bugün gelinen durum,
yaşanan sorunlar, eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususlann ortaya konulması beklenmektedir. Ayrıca proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sunulan, projenin araştırma sorusu veya problemi açık bir şekilde ortaya konulmalı ve Çağrı Programıyla ilişkisi kurularak projenin özgün değeri ( bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili
bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı vb.) ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
Bu program ile yayımlanan çağn duyurusundaki kapsamda önerilecek projelerden en az ulusal düzeyde; ürün ve/veya süreçte getireceği yenifik(ler)i, ortaya koyması ve hedeflenen yeniliğin pazar ve sektördeki (yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre farklılıkları, avantajları ve üstünlüklerinin açıkça belirtilmesi beklenmektedir.
Değerlendirme Kriterleri
 • Çağn Programı Amaç ve Hedeflerine Katkısı
 • Özgün Değer
 • Yöntem
 • Yapılabilirlik
 • Yaygın Etki
 • Çağrı Konu ve kapsamına uygunluğu
 • Endüstriyel Ar-Ge içeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
 • Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
 • Proje Çıktılannın Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
Fikri Hak Sahibi kimdir? Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan Fikri ürün üzerindeki Fikri Mülkiyet Haklarının tamamı, Fikri ürün Bildirim Formunda belirtilen oranlar dahilinde Proje Personeline ve/veya Bursiyere aittir. Desteklenen projeler kapsamında ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenir ve bu şekilde kuruluşa devredilebilir. Bu durumda kuruluş, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde ettikleri fikri mülkiyete konu hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde kendi adına tescili için gerekli işlemleri yapar.

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,

 • Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve
 • Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye'de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.
Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;

 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
 • Bilimsel yorumların yapılması,
 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Bilgi Notu

Program Broşürü (İngilizce)
Detaylı Bilgilendirme İçin: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)" toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır.
Program ile;

 • Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin yurtdışından yapılması,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı yerine
 • Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin ulusal kaynaklardan sağlanması,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkânları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında;

 • Kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,
 • Üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,
 • Ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu
SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)" toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır.
Program ile;

 • Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin yurtdışından yapılması,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı yerine
 • Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin ulusal kaynaklardan sağlanması,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkânları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında;

 • Kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,
 • Üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,
 • Ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu
SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı - BiGG 2015 Çağrısı 2. Aşama Panelleri Ocak Ayı Takvimi

TÜBİTAK, BiGG ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için büyük destek veriyor.
BiGG Çağrı Dokümanı

1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.
Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.
a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1, tekno girişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.
b) Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanır. Tekno girişim sermaye desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak rehber desteği sağlayabilir.
c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2'yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

Ufuk 2020 Enerji Verimliliği Piyasaya Giriş (Market Uptake) Bilgi Günü ve Proje Pazarı
Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile 21 Mart 2016 tarihinde İstanbul'daH2020 Enerji Verimliliği Piyasaya Giriş başlıkları ile ilgili Bilgi Günü ve Proje Pazarı günü organize edilecektir. Bu etkinliğin ana amacı Enerji Verimliliği alanında teknolojisi gelişmiş ürünlerin pazara ulaşımı ile ilgili açılan konu başlıkları hakkında bilgilendirmek ve 15 Mart 2016 tarihinde açılacak başlıklara başvurmak için ağ kurma olanağı sağlamaktır. Bu etkinliğe Avrupa Komisyonu'ndan ilgili başlıkların değerlendirilmesinden sorumlu Birim Yöneticisi katılım gösterecektir. Etkinliğe ayrıca Avrupa'dan başarılı koordinatör adayları katılım göstereceklerdir.
Etkinlikte odaklanılacak başlıklar aşağıdaki gibidir.

 • EE-06 Engaging private consumers towards sustainable energy
 • EE-09 Engaging and activating public authorities
 • EE-11 Overcoming market barriers to deep renovation of bdgs
 • EE-13 Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings
 • EE-14 Construction skills
 • EE-24 Making the energy efficiency market investible
 • EE-25 Development of innovative energy efficiency services
 • EE-22 Project Development Assistance

Konu başlıkları sanayi firmaları, KOBİ'ler, üniversiteler, kamu kurumları ve enerji alanı birliklerini yakından ilgilendirmektedir.
Etkinliğe kayıt olmak, programını incelemek ve etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak için https://www.b2match.eu/energy-csa-2016 linkinden faydalanabilirsiniz.
Etkinlikle ilgili sorularınızı ncpenergy@tubitak.gov.tr ve tto@boun.edu.tr adreslerine yönlendirebilirsiniz.

1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı -BiGG 2015 Çağrısı 2. Aşama Panelleri Ocak Ayı Takvimi

TÜBİTAK, BiGGile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için büyük destek veriyor.
BiGG Çağrı Dokümanı

1512 Tekno-girişim Sermaye Destek Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.
Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.
a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1, tekno-girişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.
b) Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim sermaye desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak rehber desteği sağlayabilir.
c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2'yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
Amaç:
Üniversite düzeyinde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında iş fikri ve iş planı yarışmaları düzenlemektir.

 • Üniversite öğrencilerinin yenilikçilik temelli düşünme yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak yenilikçiliği, girişimcilik sürecinin merkezine yerleştiren bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak ve böylece girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı arttırmak
 • Çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamak

Bu kapsamda ulaşılması planlanan temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine katkı sağlamak,
 • Gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak,
 • Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak,
 • Ülkemize etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek yeni işletmeler kazandırmak.

Üniversite Düzeyi Girişimcilik Yarışması
Bu programın amacı, girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Destek Kapsamı:
Bu programın amacı çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.
Bu kapsamda ulaşılması planlanan temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine katkı sağlamak
 • Gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak
 • Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak
 • Ülkemize etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek yeni işletmeler kazandırmak.

SÜREÇ:
Proje başvurularıhttp://e-bideb.tubitak.gov.tradresinde yer alan başvuruya açık programlar kısmından 4Nisan – 27 Mayıs 2016tarihleri arasında saat 17.30’a kadar öğrenci tarafından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Birden fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde sisteme bir öğrenci giriş yapacak ve diğer öğrencilerin bilgilerini de sisteme girecektir. Online başvuru sırasında istenilen tüm belgeler PDF formatında yüklenecektir. Online başvuru onaylandıktan sonra sistemden alınacak proje başvurunun çıktısı öğrenci/ler tarafından imzalanacaktır.Islak imzalı başvuru formu 3 Haziran 2016 Cuma günü mesai bitiminekadar TÜBİTAK Tunus Cad. No. 80, Kavaklıdere - ANKARA adresine kargo yoluyla veya elden teslim edilecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Ön Lisans Öğrencileri
 • Lisans Öğrencileri
 • Lisansüstü Öğrencileri
 • Açık Öğretim Fakülteleri Öğrencileri

Bu doğrultuda;

 • Adaylar, Genel/Teknoloji/Sosyal Girişimcilik kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.
 • Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi zorunludur. Proje aşağıda verilen “yenilik” tanımına uygun olmalıdır.
 • Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.
 • Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması olabilir.
 • Yerel bölge için yeni bir uygulama olabilir.
 • Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı olabilir.
 • Adaylar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar ancak mevcut şirket dışında geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda şirket sahibi olmak başvuruya engel teşkil etmez.
 • Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir