Büyükelçilik Fonları

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Genel Bilgi
Almanya Büyükelçiliği'nin; Ekonomi ve Ekonomik İşbirliği başlığı altında; Dış Ticaret Teşviği, Araştırma ve Teknoloji, Almanya'da Yatırım Alanları ve Fuarlar konusunda destekler bulunmaktadır.
Kültür ve Eğitim Başlığı altında ise; Spor, Mesleki Eğitim, Arkeoloji, Türk- Alman Gençlik Değişimi, Ernst Reuter Girişimi, Almaya'da Yüksek Öğrenim ve Araştırma gibi konularında destekleri mevcuttur.
Detaylı Bilgilendirme İçin: https://tuerkei.diplo.de/tr-de/vertretungen/botschaft

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Genel Bilgi
Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülmekte olan MATRA Programı, bir sosyal dönüşüm programı olup Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye'de sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik bir fon imkânı sunmaktadır.
Uygun Başvuru Sahipleri

 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Merkezi, Bölgesel ve Yerel Otoriteler,
 • Kar Amacı Gütmeyen Eğitim Kurumları.

Uygun Başvuru Konuları
Programda ana hedef, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve AB müktesebatına uyumun desteklenmesidir.
Aşağıda sunulan konular programın öncelikli konularıdır:

 • Adalet ve İçişleri (mevzuat ve kamu düzeni kanunu, yönetim, polis, yolsuzlukla mücadele),
 • İnsan Hakları (azınlıklar ve halkın bilinçlendirilmesi),
 • Medya ve Bilgi,
 • Eğitim.

Programın Kapsamı
MATRA Programının temel amacı, iyi yönetişim, demokratik yurttaşlık ve sivil topluma katkı yapmaktır. Matra'nın alt programlarından biri de Matra-Decentral'dır.
Türkiye, MATRA programında 2000 yılından bu yana aktif olan ülkelerden biridir. Hollanda, Matra'yı Türkiye'nin değişimine yardımcı olmak ve böylelikle AB üyelik kriterlerini karşılaması için bir araç olarak görmektedir.

Sağlanan Destek Miktarı

 • Min 10.000 Euro
 • Max 300.000 Euro

Proje Süresi: En fazla 12 ay
Başvuru Şekli
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Sakarya için başvurular aşağıdaki adrese yapılmaktadır.
Hollanda Başkonsolosluğu İstiklal Caddesi 393 34433 Beyoğlu – İstanbul
Diğer illerden başvurular ise direk Ankara'ya Büyükelçiliğe yapılmaktadır.
Son Başvuru Tarihi
Başvurular için tarih sınırlaması yoktur.
Detaylı Bilgilendirme İçin: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/en/key-topics/matra-programme

KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Genel Bilgi
“Yerel Girişimler İçin Kanada Fonu”nun amacı; teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınma desteği veren küçük ölçekli projeleri finanse ederek, yerel halkın ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam standartlarının artırılmasıdır.
Uygun Başvuru Konuları
Projeler;

 • Fakirliği azaltmak ve insani temel ihtiyaçlar,
 • Cinsiyet eşitliği,
 • Kurumsal kapasite geliştirme,
 • Çocuk sağlığı ve korunması,
 • Özel sektörün geliştirilmesi,
 • Demokrasi ve iyi yönetişim (insan hakları, hukuk üstünlüğü ve adalet) gibi konulara yönelik olarak hazırlanmalıdır.

Tüm tekliflerde, projenin cinsiyet eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini açık bir şekilde belirtmek gerekir. Sağlanan Fon Miktarı : Maksimum 20.000 $ (Kanada Doları)’dır.
Başvuru Şekli
Proje teklifi formatı internet adreslerinde bulunmaktadır. Başvuru belgeleri e-posta yolu ile Ankara’daki Kanada Büyükelçiliği’ne gönderilir.

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Yerel Projelere Hibe Programı
(GGP)
PROGRAM HAKKINDA

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU
2016 yılında değerlendirmesi yapılarak 2017 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Not: 2016 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2015 yılı içinde tamamlanmıştır.

Proje Dönemi:
Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2017-Mart 2018 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2017olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir)
Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:
Türkiye'nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.

Kimler Başvurabilir:
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.
İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya yerel yönetimler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir.
Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları halinde muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler.
Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.
Başvuru sahipleri, Türkiye'de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.
Proje kapsamında hibe yardımı ile edinilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz.

Kimler Başvuramaz:
Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.
Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar

Projeden Faydalanacak Kesim:
Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Hibe Miktarı:
Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni'dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 83.000 USD'dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 83.000USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.

Kabul Edilen Proje Konuları:
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

 • Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması
 • Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler
 • Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler
 • Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları

Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

 • Kültür, sanat, spor, turizm
 • Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları
 • Üniversite eğitimi projeleri
 • Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler
 • Araştırmalar
 • Yasal danışmanlık
 • Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular
 • Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler
 • Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler
 • Kâr amacı taşıyan projeler
 • Anasınıfı, anaokulu projeleri
 • Temiz su temini

Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:
Bina yapımı, bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini

Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri :
Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

 • Burslar
 • Seyahat ve konferans harcamaları
 • İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)
 • Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları
 • Ulaşım ve konaklama giderleri

Başvuru Sayısı :
Proje başvuru sayısında sınırlama yoktur. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilirler.

Başvuru Tarihi :
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 18 Mart 2016 saat 17.30'a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
Önemli Not: Önceki yıllarda başvuru süresi 31 Mart tarihine kadar devam etmekteydi. Ancak bu yıl değişiklik yapılarak son başvuru tarihi 18 Mart 2016 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinden sonra Japonya Büyükelçiliği’ne ulaşan projeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru Adresi :
Japonya Büyükelçiliği
Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı
Reşit Galip Caddesi, No.: 81 06692 Gaziosmanpaşa, Çankaya - Ankara
Tel:0.312.446 05 00 (Dâhili:14)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler :

 • Başvuru Formu Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız.
 • Başvuru sahibi kuruluşa ait görsel materyaller (broşür, kitapçık, tanıtım CD'si vb.)
 • Proje yetkilisi adına başvuru sahibi kuruluş tarafından düzenlenmiş yetki belgesi Örnek Yetki Belgesi İçin Lütfen Tıklayınız.
 • Projenin gerçekleştirileceği yerin detaylı fotoğrafları ve mümkünse video kaydı (lütfen CD’ye kaydederek gönderiniz)
 • Projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın tapu fotokopisi veya en az 10 yıl süreli tahsis, taahhüt belgesi (başvuru yapılabilmesi için projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın proje için kullanımı ile ilgili hiçbir sorun bulunmamalıdır. Kamulaştırma, tahsis veya devir gibi işlemlerin başvurudan önce mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.)

*Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı ile uygulanan proje kapsamında inşa edilen veya onarılan binaların ise 40 yıl süreyle ilgili projeye tahsis edilmesi zorunludur.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular :

 • Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Başvuru formu web sitemizdeki mevcut format (Excel) üzerinden bilgisayarda doldurulmalıdır.
 • Cevap bölümleri gerektiğinde uzatılabilir veya kısaltılabilir. Ancak, formdaki sorular üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.
 • Başvuru formundaki soruların cevaplandırılmasında harf/karakter sayısı sınırlaması yoktur. Ancak başvuru formunun tamamı en fazla 10 sayfa (A4 sayfası)olmalıdır.
 • Başvuru formu A4 boyutundaki kâğıda basılı olarak gönderilmelidir.
 • Başvuru için gerekli belgeler tek kopya halinde gönderilmelidir.
 • Başvuru formu doldurulurken kullanılacak yazı karakterlerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, kullanılacak yazı karakterlerinin boyutu en az 10 en fazla 12 olmalıdır.
 • Başvuru formunda projenin amacı, konusu ve beklenen etkisi özet olarak açıklanmalıdır.
 • Proje yetkilisine ve başvuru sahibi kuruma ait e-mail adresleri ile telefon numaraları başvuru formuna mutlaka yazılmalıdır.
 • Başvuru formu ve diğer belgeler başvuru sahibi kurumun en üst düzey yetkilisi ve proje yetkilisi tarafından imzalanmalı ve belgelere başvuru sahibi kurumun kaşesi basılmalıdır.
 • Proje başvurusu için sadece yukarıda yazılı belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen bu belgeler dışında başka belge göndermeyiniz.

Not: Ön Değerlendirme aşamasını geçen projelerden detaylı değerlendirme aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler talep edilecektir. Ön Değerlendirmeyi geçmeleri halinde detaylı değerlendirme için gerekli belgeleri temin edemeyecek kurumların başvuruda bulunmaması önemle rica olunur. Detaylı değerlendirme için gerekli belgelerin listesini aşağıdaki “detaylı değerlendirme” bölümünde bulabilirsiniz.

İletişim:
Web sitemizde program ile ilgili tüm bilgiler mevcuttur. Büyükelçilik ile irtibat kurmadan önce yukarıdaki tüm bilgilerin dikkatlice okunması önemle rica olunur.
Web sitemizde yazılı tüm bilgiler günceldir. Sitede yazılı bilgileri teyit etmek için lütfen aramayınız veya e-mail göndermeyiniz.
Başvuru ve program ile ilgili olarak randevu verilememektedir. Lütfen randevu talebinde bulunmayınız. E-mail: eco@an.mofa.go.jp
Tel: 0.312.446 05 00 / dâhili 14'ü tuşlayınız. (Mesai saatleri: 9.00-13.00, 14.30-17.30)

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE PROGRAMI
İngiliz Büyükelçiliği Türkiye’de yılda yaklaşık 500,000 pound tutarında projeye fon sağlamaktadır.
Öncelikli alanlar arasında;
-Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sivil toplumun güçlendirilmesi, sivil toplum örgütlerinin etki alanlarının genişletilmesi ve çevre konuları yer almaktadır.
-Özellikle Türkiye’nin mevzuatının AB müktesebatına uyumu konusunda Türkiye’nin kapasitesinin genişletilmesini hedefleyen projeleri kabul etmekte. Proje fonları için başvurabileceğimiz iki tür fon kaynağı bulunmakta:
İngiliz Büyükelçiliği projeleri: İngiliz Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu küçük projeler için (5000 pounda kadar) fon ayırma kararı alabilmektedir.
Proje önerileri 1 Nisan –31 Mart tarihleri arasındaki mali yılı içerisinde herhangi bir zamanda sunulabilir.
İngiliz Hükümeti projeleri: Daha büyük projeler için, proje teklifleri, standart bir Program Başvuru Formu doldurularak İngiltere Dışişleri Bakanlığı onayına sunulmalıdır.
Bir proje teklifinin incelenmesi uzun zaman aldığından, bir sonraki mali yıl için önerilen projeler için Kasım ayında başvuru yapılması gerekmektedir. Projelere kaynak tahsis edilmesi genellikle Nisan ayının başında sonuçlanmaktadır. Teklif getireceklerin başlangıç tarihlerinin değişebileceği ancak projelerin Temmuza kadar başlamayacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Fon Tahsisi İçin Zaman Cetveli;
Yabancı ve İngiliz Milletler Topluluğu program bütçeleri, genellikle tek bir mali yıldan en fazla üç yıla kadar olan projelerin desteklenmesi için kullanılabilmektedir. Yerel olarak kaynak tahsis edilen küçük projeler, kaynak tahsis edilen mali yıl içerisinde tamamlanmak durumundadır.
Fon Başvurularında Aranan Kriterler;
Proje teklifleri aşağıdaki kriterlerden mümkün olduğunca fazlasını karşılamalıdır:
i) Sivil toplum gelişiminin desteklenmesi, ve özel beceri ve uzmanlık;
ii) Sürdürülebilir olması
iii) “Çarpan” etkisi olması; yani olabildiğince geniş bir etki alanına sahip olması
iv) Açık başarılabilir bir ürün vermesi mümkün olduğu durumlarda, projeler;
a) özel sektör, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve akademik kurumlar gibi kurumlardan kısmi fon arayışına geçmelidir;
b) İngiliz Büyükelçiliği ve İngiliz Kültür Derneği (British Council) tarafından desteklenen diğer faaliyetler üzerine inşa etmek veya bunları tamamlamak.

Başvuru Prosedürü;
Projeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için İngiliz Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğundaki Projeler Koordinatörü ile irtibata geçilebilir.