Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı İhalesi

06 Eylül 2021

İHALE İLANI
T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI


T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından aşağıda belirtilen adetlerde Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı herkese açık ihale usulü ile alımı yapılacaktır.
        
1)Ajansın İrtibat Bilgileri:
    a)Adresi: Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
    b)Telefon ve faks numarası: 0326 225 14 15 ve Fax: 0326 225 14 52
    c)Elektronik posta adresi: imib@dogaka.gov.tr
    d)İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ali ALTUNTAŞ – Destek Personeli
  
2)İhale Konusu İşin:
    a)Niteliği, türü ve miktarı: Bilgisayar Alımı İşi
    Masaüstü Bilgisayar                : 6 Adet
    Dizüstü Bilgisayar                   : 44 Adet
    b)Yapılacağı yer: : Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
  
3)İhalenin:
    a)Usulü: Herkese Açık İhale Usulü
    b)Yapılacağı yer : Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
    c)Tarihi ve saati: 14.09.2021 Saat: 14:00
    d)İhale Doküman Bedeli: 50,00 TL (Posta veya kargo ücreti ekstra 30,00 TL)
    e)İhale Dokümanın Görüleceği İnternet Adresi: www.dogaka.gov.tr
    
4)İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
        4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
            4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
            4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
        4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
            4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
            4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
        4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
        4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
        4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    -İsteklinin bilançosu (vergi dairesi veya Yeminli Mali Müşavir / Mali Müşavir onaylı son döneme (2020) ait rapor gibi),
    4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
        4.3.1.İş deneyim belgeleri:
        Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
        Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
        4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
        a)Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler;
        1.Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
        2.Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
        3.Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
        4.Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
        5.Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
        b)Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
        c)Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
         İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. 
        4.3.3.Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
        İsteklilerin kendi durumlarına uygun satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin yeterlilik belgelerini sunmaları gerekir.
        4.3.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
        Her türlü dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, bilgisayar malzemesi satımı ve imalatı ile teknolojik altyapı kurulumları benzer iş olarak kabul edilecektir. 
        
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

7.İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Doküman Bedeli (bakınız 3.md) T.Vakıflar Bankası Antakya Şubesi TR84 0001 5001 5800 7296 8266 31 Ajans hesabına yatırılacaktır.

8.Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Birinci Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060 adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini,  her bir mal kalemi ile bu mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

DİĞER HUSUSLAR
Ajans 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.