Bilgisayar Alım İhalesi İlanı

23 Eylül 2021
 1. Ajansın İrtibat Bilgileri:
  • Adresi: Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
  • Telefon ve faks numarası: 0326 225 14 15 ve Fax: 0326 225 14 52
  • Elektronik posta adresi: imib@dogaka.gov.tr
  • İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ali ALTUNTAŞ – Destek Personeli
 2. İhale Konusu İşin:
  • Niteliği, türü ve miktarı: Bilgisayar Alımı İşi

Masaüstü Bilgisayar                : 6 Adet

Dizüstü Bilgisayar                   : 44 Adet

  • Usulü: Herkese Açık İhale Usulü
  • Yapılacağı yer : Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
  • Tarihi ve saati: 01.10.2021 saat 10:00
  • İhale Doküman Bedeli: 50,00 TL (Posta veya kargo ücreti ekstra 30,00 TL)

İhale Dokümanın Görüleceği İnternet Adresi: www.dogaka.gov.tr

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğunu ve faaliyette olduğunu gösteren Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan belge;
    1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu ve faaliyette olduğunu gösterir belge.(Oda kayıt belgesi ve faaliyet Belgesi)
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu ve faaliyette olduğunu gösterir belge.(Oda kayıt belgesi ve faaliyet Belgesi)
   2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İsteklinin bilançosu (vergi dairesi veya Yeminli Mali Müşavir / Mali Müşavir onaylı son döneme (2020) ait rapor),
   2. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Her türlü dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, bilgisayar malzemesi satımı ve imalatı ile teknolojik altyapı kurulumları benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

 1.  

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İsteklilerin teslim edeceği markaya ait satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin yetkili servislerin listesini gösteren belgeleri sunmaları gerekir.

4.4. Tedarik Edilecek Malların Numuneleri Katalogları, Fotoğrafları İle Teknik Şartnameye Cevapları Ve Açıklamaları İçeren Doküman 

İstekli tarafından marka ve model beyanı imzalı ve kaşeli olarak verilecektir. Bu marka ve modele ait katalogları, resimleri, varsa CD'leri ve diğer tanıtım materyalleri verilecektir. İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur.

 1. İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı idarenin adresinde, Osmaniye Yatırım Destek Ofisinde (Rauf Bey Mh. Adnan Menderes Bulv.9546 Sk. No:70 Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez/Osmaniye) ve Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisinde (Yenişehir Mahallesi 74.002 Sokak No:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Doküman Bedeli (bakınız 3.md) T.Vakıflar Bankası Antakya Şubesi TR84 0001 5001 5800 7296 8266 31 Ajans hesabına yatırılacaktır.

 1. Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Birinci Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060 adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini,her bir mal kalemi ile bu mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

 

DİĞER HUSUSLAR

Ajans 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talep edilmeyecektir.