T.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 4b’li Sözleşmeli Personel Alım İlanı

31 Ocak 2023

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Başkanlığımız Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıdaki tabloda pozisyon ve nitelikleri belirtilen  2 (iki) Büro Personeli ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4 (dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

   TABLO 1-ALIM YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN ARANAN NİTELİKLER

POZİSYON UNVANI/CİNSİYETİ

KADRO SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

Büro Personeli

2

KPSSP3

(En Az 70 Puan)

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme Maliye lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • MEB onaylı Bilgisayar işletmeni belgesine sahip olmak ya da öğrenimi sırasında bilgisayar dersini seçmeli ya da zorunlu olarak aldığını belgelemek,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Teknisyen

(Sıhhi Tesisat)

(Erkek)

1

KPSSP93

(En Az 70 Puan)

 • Sıhhi Tesisat, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans  programlarının birinden mezun olmak,
 • Tesisat Teknolojisi alanında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
 • Doğalgaz ateşleyici eğitimi almış olmak ve bunu belgelemek,
 • Elektrik kaynağı belgesine sahip olmak,
 • Belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda alanında en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak,
 • İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Teknisyen

(Elektrik)

(Erkek)

1

KPSSP93

(En Az 70 Puan)

 • Elektrik, Elektrik ve Enerji ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • Elektrik Tesisatçılığı alanında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
 • Zayıf Akım Tesisatı belgesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
 • Belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda alanında en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak,
 • İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 1. Tüm Pozisyonlar için Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2022 KPSSP3 Lisans, 2022 KPSSP93 Ön Lisans puan türünden  ilgili KPSS puanını (en az 70) almış olmak,
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 4. Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
 6. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından;
 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 1. Son başvuru tarihi (08/02/2023) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 2. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce olmak,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
 4. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 5. Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
 6. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 7. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

 

 1. Adaylar, müracaatlarını 01/02/2023 tarihinde başlayarak 08/02/2023 tarihlerinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti" ve "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 4. İş tecrübesi şartı bulunan unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanından e-devletten alacakları pdf formatında kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg..formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Adaylar; sertifika/ belge istenilen unvanlar için "Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini pdf veya jpeg formatında ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

 

 1. Başkanlığımız tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle her pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asil ve 3(üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 3. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
 4. KPSS puanlarının aynı olması halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, mezuniyet notu yüksek olana, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olana, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
 5. KPSS' de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları daha sonraki yerleştirmeler için müktesep hak teşkil etmemekte olup tercih ettikleri pozisyon dışında diğer pozisyonlar için hak talebinde bulunamayacaklardır.
 7. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 8. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımız www.dap.gov.tr  resmî web adresi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 9. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
 10. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
 12. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti hâlinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
 13. Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığımız www.dap.gov.tr resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 14. Adaylar yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına şahsen bir dilekçe ile itiraz edilen hususun belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan veya Başkanlığımıza ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
 15. İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ilişkin hükümler geçerli olacaktır.
 16. Başkanlığın www.dap.gov.tr resmi web adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
 17. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 2. Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 3. Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 4. İlanın herhangi bir aşamasında yapılacak olan değişiklik Başkanlık web sayfasında yayımlanacak olup, bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlanen Duyurulur.

ÖNCEKİ DUYURU SONRAKİ DUYURU