Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDEN TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK KREDİLER
Tarım Kredi Kooperatifleri 1863 yılından günümüze kadar sahip olduğu yaygın şube ağı ve kooperatifçilik alanında yetişmiş nitelikli personeliyle tarımsal üretim yapan ve Kooperatiflerimize üye olan üreticilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaklarımıza Kısa ve orta vadeli kredileri kullandırmaktadır.

KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİ
Kısa vadeli İşletme Kredileri, ortakların tarımsal işletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre, zirai mücadele ilacı, karma hayvan yemi, akaryakıt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir yıl vade ile verilen kredidir.

Genel İhtiyaç Kredileri
Genel İhtiyaç Kredileri, ortağın yıllık devamlı üretim giderlerini karşılamak ve işletme sermayesinin eksik unsurlarını tamamlamak amacıyla o yılın ürün bedelinden ödenmek üzere en çok bir yıl vade ile açılmakta ve nakit olarak kullandırılmaktadır.

Tohumluk Kredileri
Tohumluk kredileri bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla ortaklara ayni olarak hububat, patates gibi ürünler için kullandırılan en çok 1 yıl vadeli kredidir.

Kimyevi Gübre Kredileri
Bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla en çok bir yıl vadeli ve ayni olarak kullandırılır.

Hayvancılık İşletme Kredileri
Tarımsal bir işletmesi olan veya arazisi olmadığı halde doğrudan doğruya besicilik dahil hayvancılıkla uğraşan ortaklara hayvanların cinsi ve sayısı göz önüne tutularak verilen kredilerdir. Hayvancılık kredileri Büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kümes hayvancılığı v.b. kapsamaktadır.

Tarımsal İlaç Kredileri
Zirai mücadele için açılan ilaç kredileri ile ürün cinsi ve ekim sahası göz önüne tutularak ortakların her türlü haşere, zararlı ile mücadele etmesini sağlamak üzere ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

Akaryakıt Kredisi
Ortaklarımızın ihtiyaç duydukları motorin ve madeni yağ ihtiyaçları ayni olarak karşılanmaktadır

ORTA VADELİ YATIRIM KREDİLERİ
Donatma Kredileri; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok 4 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

Tarımsal Araç-Gereç Kredileri:
İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan her çeşit tarımsal araç-gereç, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diğer girdilerin kooperatifçe sağlanarak ortaklara en çok 4 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

Hayvancılık Donatma Kredileri:
Ortağın ihtiyacı olan kültür ırkı büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekipmanları, ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan donatma malzemelerinin kooperatiflerce sağlanarak ortaklara en çok 4 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

Tarımsal Sulama Kredileri:
Ortakların, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması konusundaki taleplerini karşılamak üzere en çok 4 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

KREDİ LİMİTLERİMİZ

  • Genel Şahıs Haddi 50.000.-TL
  • (Kooperatiflerimiz yetkisinde azami kullandırabilecekleri kredi miktarı )
  • Özel Şahıs Haddi ve Sözleşmeli Üretim Şahıs Haddi azami 250.000.-TL
  • (Bölge Birliklerinin Ölçeğine göre Genel Şahıs Haddinin azami 5 katına kadar)
  • Merkez Birliği Onaylı Kredi Limiti 1.000.000.- TL
  • Özel Şahıs ve Sözleşmeli Üretim haddinin üzerinde kredi talebinde bulunan ortaklarımızın kredi durumları Bölge Birliğinin teklifi üzerine Merkez Birliğince değerlendirilmektedir.

ORTAKLARDAN İSTENEN TEMİNATLAR
Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır.
Kooperatif ortaklarına 20.000.-TL’nin üzerinde kullandırılacak krediler için; müteselsil kefalet müessesesi yanında mutlaka taşınmaz mal ipoteği ve/veya taşıt aracı/traktör rehni alınacaktır.
Ancak, Kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde;
20.001.-TL ile 30.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 3 ortak kefil veya en az 2 ortak kefille birlikte ortak olması aranmaksızın 1 kamu görevlisi kefil alınması kaydıyla en az 3 kefille,
30.001.-TL ile 40.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 4 ortak kefil veya en az 2 ortak kefille birlikte ortak olması aranmaksızın 2 kamu görevlisi kefil alınması kaydıyla en az 4 kefille maddi teminat alınmaksızın kredi kullandırılabilecektir.

KREDİ FAİZ ORANLARIMIZ
Tarımsal cari faiz oranlarımız;

  • 1 yıla kadar vadeli olarak kullandırılan krediler için %8,
  • 1 yıl ile 4 yıl aralığında vadeli olarak kullandırılan krediler için %10,
  • 4 yıldan uzun vadeli olarak kullandırılan krediler için % 11 olarak belirlenmiştir.
  • 2014/7201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ortaklarımıza % 0 ile 7,5 faiz aralığında tarımsal krediler kullandırılmaktadır.

Detaylı Bilgilendirme İçin:http://www.tarimkredi.org.tr/index.php