DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Hakkımızda
» Vizyon ve Misyon
» Organizasyon Yapısı
» Mevzuat
» Görünürlük Klavuzu
» Kurumsal Logolar
» DOĞAKA FSE Sertifikamız
» Kurumsal Kimlik
» Bütçe Uygulama Sonuçları
» Etik Komisyonu
• Etik Komisyonu Üyeleri
• Etik Sözleşmesi
• Kurumsal Etik İlkeleri Yönergesi
• Etkinlikler
• Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği
• Toplantı Tutanakları
  Kurumsal
Etik Komisyonu / Kurumsal Etik İlkeleri Yönergesi
09 Ocak 2017 Pazartesi Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült

T.C.

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Genel Sekreterlik

KURUMSAL ETİK İLKELERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının her kademesinde çalışan personelin her türlü iş ve işlemlerinde uymaları gereken etik davranış ilkelerini ve Etik Komisyonunun yapısını, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönergede yer alan etik davranış ilkeleri; Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansında görev yapan her kademedeki personeli kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a)    Ajans : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansını,

b)   Etik Komisyonu : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Etik Komisyonunu,

c)    Personel : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansında iş sözleşmesi ve hizmet alım yöntemiyle istihdam edilen tüm personeli,

d)   Yönetici Personel : Ajansta görev yapan Çalışma Birim Başkanları ve Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlerini,

ifade eder.

Dayanak

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Etik İlkeler

Temel Etik İlkeler

MADDE 5 – (1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı evrensel etik ilkelerini benimsemekte olup insanın doğuştan edindiği haklarına, onur ve emeğine saygı, adalet, dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk, güvenilirlik, nesnellik, şeffaflık, özeleştiri, hesap verilebilirlik bu ilkelerin genel çerçevesidir.

(2) Din, dil, ırk, fikir, cinsiyet, yaş, felsefi ve siyasi düşünce, etnik ve sosyal köken, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden adil ve dürüst davranılması esastır.

 

Ajans tarafından benimsenen diğer etik ilkeler

MADDE 6 – (1) Ajans personeli;

a) Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve evrensel etik ilkeleri esas alır.

b) Görevlerini Anayasaya, yasalara, uluslararası yükümlülüklere ve ilgili diğer düzenlemelere uyarak yerine getirir.

c) Etik ilkelerini, Ajans menfaatlerini ve kamu yararını bireysel çıkarlarının üzerinde tutar.

d) Ajansın görev sınırlarını bilir, vizyon ve misyonuna uygun davranır.

e) Ajansın toplum içindeki saygınlığını korur, artırılması için çaba sarf eder.

f) Ajans olanaklarını ve prestijini kişisel çıkarları için kullanamaz.

g) Özlük hakları vs. nedenlerle edindiği hukuki haklar saklı kalmak kaydıyla Ajans ile çıkar çatışmasına giremez.

h) Görevlerini dikkat, sorumluluk ve özen ile zamanında yerine getirir.

i) Görevleri nedeniyle sahip olduğu kişisel resmi ve gizli bilgileri açıklayamaz ve kimsenin kullanımına bu bilgileri sunamaz.

j) Gizlilik kapsamında olmayan veri tabanında saydamlığı gözetir.

k) Görevini yerine getirirken Ajans Genel Sekreterinin izni olmaksızın Ajans veya göreviyle ilgili açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz; hiçbir şekilde aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez. Hiç bir surette yazılı, sesli ve görsel basın ve yayın medya organları ile temasa geçmez ve ilgili birime yönlendirir.

l) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz.

m) Yaptıkları hizmet ve yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için bir hediye alamaz ve menfaat sağlayamaz. Niteliği ve ekonomik değeri gereğince, personelin iş görme saikini etkilemekten ziyade nezaket olarak nitelendirilebilmesi dolayısıyla bedeli 50 TL’yi aşmayan hediyeler; kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar, halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri bu kapsamdan sayılmaz.

n) Siyasi düşüncesinin yaptığı hizmeti etkilememesi için gerekli tedbirleri alır.

o) Hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında üstlendikleri görevlerle ilgili olarak her zaman şeffaftır ve hesap vermeye hazır bulunur.

p) Ajans hizmet binası, ofisleri ve her türlü mal ve kaynaklarını hizmet amaçları ve gerekleri dışında kullanmaz ve kullandırmaz,

r) Tasarruf tedbirlerine uyar, verimli çalışmayı esas alır,

s) Ajansın internet imkânlarını, zorunlu sebepler nedeniyle makul görülebilecek süreler haricinde özel amaçlarla kullanmaz,

t) Diğer çalışanlarla saygılı ve özenli iletişim kurar ve ortak amaçlar yönünde işbirliği yapar.

u) Genel ahlak ve toplum değerlerine aykırı davranmaz.

ü) Etik kuralları bilir ve bu normlardan sorumludur. Etik davranış ihlalleri yapanları yetkili makamlara bildirir.

(2) Yönetici personel;

a) Ajans amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem ve eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alır.

b) Yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önler ve etik davranış ilkelerine uyması yönünde gerekli tedbirleri alır.

c) Astlarının kişisel dokunulmazlığına saygı gösterir, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etik Sözleşmesi ve Etik Komisyonu

Etik Sözleşmesi

MADDE 7 – (1) Ajansta göreve başlayan her kademedeki personel, ilk iki ay içinde bu yönerge ekinde yer alan Etik Sözleşmesini (EK-1) okuyup imzalar, etik sözleşmesinde belirtilen hususlara görevli bulunduğu süre boyunca uyar.

(2) Etik sözleşmesi, personelin özlük dosyasında arşivlenir.

 

Etik Komisyonu

MADDE 8 – (1) Etik Komisyonu, Genel Sekreter tarafından belirlenecek 3 üyeden oluşur. Genel Sekreter Etik Komisyonuna başkanlık yapacak üyeyi de belirler.

(2) Etik Komisyonunun görev süresi yeni kurulun Genel Sekreter tarafından belirlendiği tebliğ edilene kadardır. Gerek gördüğünde Genel Sekreter komisyonun üye sayısını artırabilir veya üye değişikliğine karar verebilir.

 

Etik Komisyonunun görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Ajans Etik Komisyonu etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek görev ve yetkilerine sahiptir.

(2) Etik Komisyonunun görevleri arasında, şikâyetleri, ihbarları incelemek, soruşturmak ve cezalandırmak yoktur. Bu tür ihbar ve şikayetleri ilgili makama bildirir.

(3) Etik Komisyonu, etik dışı davranışların nedenlerini belirler ve etik ilkelere uygun olmayan davranışların önlenmesi için ilke ve sistem bazında öneriler geliştirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge Genel Sekreter onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE  11 – (1) Bu yönerge hükümleri Genel Sekreter tarafından yürütülür.

EK – 1

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

PERSONEL ETİK SÖZLEŞMESİ

Ajans hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve Ajans görevlisinin paydaşların hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

Paydaşların, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve paydaş memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

Ajans malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, şeffaf ve hesap verebilir tarzda çalışmayı,

Ajans tarafından hazırlanan yönergede belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

İmza :

Ad-Soyad :

Unvan :

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı