DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Güncel Haberler
» Güncel Duyurular
» İhale ve Hizmet Duyuruları
» Basında DOĞAKA
» Etkinlik Takvimi
  Güncel Duyurular
T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2019 YILI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLAN METNİ
09 Eylül 2019 Pazartesi Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
TR63 Bölgesinde(Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri) faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Turizm Altyapısının Geliştirilmesi küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programı (TZKAMU) kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açılardan değerlendirmesini yapmak üzere ilgili alandaki tecrübelerine göre Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. Muhtemel Proje Değerlendirme Tarihleri: 28 Ekim 2019 – 1 Kasım 2019

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Bağımsız Değerlendirici olarak görev almak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili alanlarda toplamda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

.  Turizm yatırımları konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi

.  Proje döngüsü yönetimi (PCM)

.  Proje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesi

.  Teknik ve mali değerlendirme bilgisi (bir işletmenin finansal yapısını yorumlayabilme ve finansal tablo analizi yapabilme)

.  Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri hakkında bilgi ve tecrübe düzeyi

.  Alanı ile ilgili iş deneyimi ve bilgi düzeyi

Bağımsız Değerlendiriciler ile İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekmektedir. Bağımsız Değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai işlemler ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanları, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmez. Bu çerçevede Bağımsız Değerlendiriciler, Kalkınma Ajansları Yönetim Siteminde (KAYS) örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı” nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalayacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Bağımsız Değerlendirici adayları, başvurularını KAYS üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) yapmalıdırlar. Bağımsız Değerlendirici başvuruları 09.09.2019 – 04.10.2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarih ve saati 04.10.2019 saat 23.59’dur. Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bağımsız Değerlendirici adaylarından, KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak Ajans tarafından görevlendirmeleri halinde, aşağıda belirtilen dokümanları hazırlayıp, değerlendirme sürecine başlamadan önce Ajansa teslim etmeleri istenecektir:

.  Nüfus Cüzdanı

.  Diploma (En az lisans düzeyinde olmak üzere sahip olunan yüksek lisans ve doktora öğrenimine ilişkin)

.  Alınan belge veya sertifikalar (bilgisayar kullanım bilgisi ve düzeyi gibi)

.  Değerlendirme tecrübelerini gösterir katılım belgesi veya sertifika

.  Alanında en az 5 yıl iş tecrübesini gösterir çalışmış olduğu/çalıştığı kurum(lar) /firma(lar) dan alınmış bonservis/hizmet belgesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış hizmet dökümü

.  Uygunluk Beyanı (Taratılıp Ajansa gönderilen beyanın ıslak imzalı hali)

Seçilen Bağımsız Değerlendiricilerden başvuru aşamasında sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları (nüfus cüzdanı, diploma, sertifika vb.) sözleşme öncesi talep edilecek ve/veya Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.

Bağımsız Değerlendirici Seçimi Nasıl Yapılır?

Bağımsız Değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir. Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda Genel Sekreterce onaylanır.

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirme üzere seçilecek Bağımsız Değerlendiricilere tebligat yalnızca e-posta ve telefon yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. (Bağımsız değerlendirici adayları geçerli bir telefon numarası ve e-posta adresi sunmakla sorumludur. Seçilen bağımsız değerlendiricilerle, e-posta ve/veya telefonla iletişime geçilememesi durumunda, bu bağımsız değerlendiriciler değerlendirme sürecinde yer alma haklarını kaybederler)

Telefon ve/veya e-posta yoluyla iletişime geçilen Bağımsız Değerlendiricilerden, ilgili tarihlerde görev alabilecek olanlardan “Uygunluk Beyanı” nı imzalayıp taranmış halini Ajansa ulaştırmaları istenecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Çalışma Şartları Nelerdir?

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülen kişilerin katılacağı eğitim ve gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin uygun görülen kişilerin katılacağı eğitim ve gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Çalışmalar tam zamanlı ve 08:30-18:00 saatleri arasında olacaktır. Bağımsız değerlendiricilerin, değerlendirmek üzere alacakları son projeyi saat 16:00 dan önce almış olmaları gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonunu da kapsayabilir. Tüm bu çalışmalar Hatay ilinde Ajans merkezinde ya da Ajans tarafından belirlenen adreslerde gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler Ne Kadardır?

Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret üzerinden yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir; ancak yükseköğretim kurumlarında görev yapan Bağımsız Değerlendiricilerin ücret ödemeleri bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesine yapılacaktır. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. Kamu personeli statüsünde olup da, değerlendirme ücreti alamayan bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider harcamalar (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere yapılacak ödemelerde aşağıdaki tablo esas alınacaktır:

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ ÖDEME TABLOSU

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

PROJE BAŞINA VERİLECEK BRÜT ÜCRET

(Azami)

YOL

(Azami tutar -Şehir dışından geliyorsa bir gidiş + bir dönüş ücreti)

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

(Taksi, servis, otobüs, dolmuş)

KONAKLAMA

(Şehir dışından geliyorsa gecelik kahvaltı dahil azami verilecek ücret)

YEMEK

(Günlük azami verilecek ücret)

  1. 1. DEĞERLENDİRME ÜCRETİ ALANLAR

505 TL

750 TL

125 TL

0 TL

0 TL

  1. 2. DEĞERLENDİRME ÜCRETİ ALMAYANLAR

0 TL

750 TL

125 TL

92 TL

61,5 TL

Şahsi unvan veya isim hesabına mutat haldeki meslek faaliyetinde bulunan kişiler serbest meslek erbaplarıdır. (mühendis, müşavir, serbest muhasebeci, YMM, mimar, rehber, danışman vb.) Bu değerlendiricilere ödeme yapılabilmesi için serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekmektedir.

Mükellefiyeti olmayan değerlendiriciler için Ajans tarafından gider pusulası düzenlenecektir. ( Emekli, Bağımsız çalışan vb.)

Kamu personeline yapılacak ödemeler, kendi kadro ve derecelerine uygun olarak 6245 sayılı harcırah kanunu çerçevesinde yapılır

4857 sayılı İş Kanunu’nun 58’inci maddesine göre, bir işverene bağlı olarak çalışanlar, Ajans bünyesinde Bağımsız Değerlendirici olarak çalışabilmek için Ajansta çalışabileceklerine dair işverenden onaylı belge getirmelidirler.

Üniversiteden katılan değerlendiricilere yapılacak ödemeler 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 37. Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına yapılır.

Yol, konaklama ve şehir içi giderlerinin belgelendirilmesi gerekmektedir. (Şehir dışından kendi araçlarıyla gelenlerin yol ücretleri için rayiç bedeller üzerinden ödeme yapılır.)

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tanıtımı
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tanıtımı
06 Kasım 2019 Çarşamba
Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olarak hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının ilk çağrı takvimi 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılmış olup ön başvurular 22 Kasım 2019 tarihine kadar https://www.hamle.gov.tr web sitesi üzerinden alınacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “ Geleceğe Nefes” Fidan Dikme Sosyal Sorumluluk Projesi Kampanyasına DOĞAKA’dan Tam Destek
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “ Geleceğe Nefes” Fidan Dikme Sosyal Sorumluluk Projesi Kampanyasına DOĞAKA’dan Tam Destek
01 Kasım 2019 Cuma
Ajansımız sosyal sorumlulukları arasında yer alan çevreye duyarlılığın esas alındığı etkinliğimiz kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” fidan dikim kampanyası 11 Kasım 2019 Pazartesi Günü saat 11.11’de ülke genelinde 3 saat içinde 2023 farklı noktada aynı anda 11 milyon fidan dikilmek üzere başlatılacaktır.
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
22 Ekim 2019 Salı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı için belirlediği “Geleceğim, Mesleğim” teması kapsamında, Hatay’da mesleki eğitime yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ajansımız arasında imzalanan protokole ilişkin faaliyetlere devam edilmektedir.
DOĞAKA, Bölgemiz Ayakkabıcılık Sektör Temsilcileri İle GAPSHOES 2019 Uluslararası Ayakkabı Kış Modası Fuarı’na Katılıyor
DOĞAKA, Bölgemiz Ayakkabıcılık Sektör Temsilcileri İle GAPSHOES 2019 Uluslararası Ayakkabı Kış Modası Fuarı’na Katılıyor
16 Ekim 2019 Çarşamba
Ajansımız koordinasyonunda, 11-14 Aralık 2019 tarihleri arasında, Gaziantep Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan “GAPSHOES 2019 Uluslararası 30. Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı”na ayakkabıcılık sektörümüz ile bölgesel katılım sağlanması hedeflenmektedir.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile Kahramanmaraş’ta Okur ve Yazar Atölyeleri başlıyor.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile Kahramanmaraş’ta Okur ve Yazar Atölyeleri başlıyor.
14 Ekim 2019 Pazartesi
Yetiştirdiği şair ve yazarlarıyla bilinen Kahramanmaraş’ta, edebiyatın farklı alanlarında eser üretmek, halıhazır eserleri daha etkin okuyarak kavramak isteyenlere yönelik okur ve yazar atölyeleri gerçekleştirilecektir.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı