DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Destekler
» Teknik Destek Programı
• 2019 Teknik Destek Programı
• 2018 Teknik Destek Programı
• 2017 Teknik Destek Programı
• 2016 Teknik Destek Programı
• 2015 Teknik Destek Programı
• 2014 Teknik Destek Programı
• 2013 Teknik Destek Programı
• 2012 Teknik Destek Programı
• 2011 Teknik Destek Programı
• 2010 Teknik Destek Programı
» Doğrudan Faaliyet Desteği
» Fizibilite Desteği
» Sodes
» Mali Destek Programı
» Güdümlü Proje Desteği
» Tanımlar
» Rehberler
» Başarılı Projeler
» İzleme ve Değerlendirme
» Diğer Destekler
  Destekler
Teknik Destek Programı
06 Şubat 2014 Perşembe Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
Teknik Destek Programı
 • Teknik Destek Nedir?
Kalkınma Ajansının bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;
 1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
 2. Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,
 4. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir.
 • Uygunluk Kriterleri
Destek sağlanabilecek başvurulara yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
 1. Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu
 2. Teknik destek sağlanacak faaliyetlerin uygunluğu
 3. Maliyetlerin uygunluğu
Teknik destekten yararlanacak bir başvurunun üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.
 • Kimler Başvurabilir ?
Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:
 1. Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri
 2. Üniversiteler, meslek okulları ve araştırma enstitüleri
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 4. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 5. Sivil toplum kuruluşları
Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi veya Ortağı olarak başvuramazlar.
 • Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?
Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;
 1. Eğitim verme,
 2. Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 3. Geçici uzman personel görevlendirme,
 4. Danışmanlık sağlama,
 5. Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma
gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerde teknik destek sağlayabilir.
 • Teknik Destek  ve Eş Finansman
Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlayacaktır. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla karşılanması halinde, sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanır. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından karşılanır.
 • Teknik Destek Programına İlişkin Önemli Husular
Ajans tarafından uygulanacak olan Teknik Destek Programı çerçevesinde her bir faaliyet 1 (bir) ay içerisinde tamamlanacaktır.
Ajans tarafından geçici uzman görevlendirilmesine yönelik yıllık azami süre 14 (on dört) iş günüdür.
Bir Başvuru Sahibi Ajans tarafından bir yıl içerisinde uygulanacak olan tüm Teknik Destek Programları kapsamında dönem içerisinde bir, yıl içerisinde ise en fazla iki faaliyet için Teknik Destek alabilir.
 • Nasıl Başvurulur?
Teknik destek programlarına ilişkin başvurular matbu formların doldurulup Ajans hizmet binasına elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapılır. Teknik destek programlarına ait belgeler Ajans’ın internet sitesinden veya Ajans hizmet binasından temin edilir. Ayrıca bilgilendirme ve eğitim toplantıları sırasında da başvuru rehberleri temin edilebilir. Teknik Destek Programlarına ilişkin son başvuru tarihi ve saati Ajansın internet sayfasında ve başvuru rehberlerinde yazılı olarak, bilgilendirme toplantılarında ise sözlü olarak potansiyel başvuru sahiplerine bildirilir.
 • Başvuruların Değerlendirilmesi
Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir başvuru, Genel Sekreterce görevlendirilecek en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme; ön inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamalıdır.
 • Ön İnceleme
Bu aşamada teknik destek başvurusunun, talep formunda yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karşılayıp karşılayamadığı Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa teknik destek başvurusu bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir. 
 • Nihai Değerlendirme
Ön incelemeyi geçen başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. 
Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan başvurular bakımından başvuru tarihi ve saati esas alınır. Değerlendirme sonucunda teknik destek başvurusu uygun bulunan başvuru sahipleri Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucunda başarısız bulunan teknik destek başvuruları, reddedilme nedenini içeren bir ilanla Ajansın internet sitesinde duyurulur.
Genel Sekreterin onayıyla desteklenmesi öngörülen teknik destekler ve buna ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans adına Genel Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır.
 • İzleme ve Değerlendirme
Teknik destek faaliyetleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip bir ay içerisinde tamamlanır. Teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip yararlanıcı, en geç on beş gün içerisinde nihai raporunu Ajansa sunar.
 Dosyalar
Yararlanıcı Katılımcı Listesi Yararlanıcı Katılımcı Listesi .doc 170 Kb
Yararlanıcı Katılımcı Memnuniyet Anketi Yararlanıcı Katılımcı Memnuniyet Anketi .doc 145 Kb
Yararlanıcı Nihai Rapor Formu Yararlanıcı Nihai Rapor Formu .doc 146 Kb
Katılımcı Belgesi Örneği Katılımcı Belgesi Örneği .ppt 136 Kb
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı