DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Destekler
» Teknik Destek Programı
» Doğrudan Faaliyet Desteği
» Fizibilite Desteği
» Sodes
» Mali Destek Programı
» Güdümlü Proje Desteği
» Tanımlar
» Rehberler
» Başarılı Projeler
» İzleme ve Değerlendirme
» Diğer Destekler
• KOSGEB
• TÜBİTAK
• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
• Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Ekonomi Bakanlığı
• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
• Uluslararası Kuruluşlara Ait Fonlar
• Büyükelçilik Fonları
• Yerli ve Yabancı Vakıflara Ait Fonlar
  Destekler
Diğer Destekler / KOSGEB
02 Mart 2016 Çarşamba Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

KOSGEB tarafından KOBİ'lere sunulan destekler aşağıdaki gibidir.

 1. KOBİ Proje Destek Programı

  • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
  • KOBİ'lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
  • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
 2. Tematik Proje Destek Programı

  Programın amacı;
  • KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
  • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
  • KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
 3. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

  Programın amacı;
  • KOBİ'lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek "Ortak Sorunlara Ortak Çözümler" üretilmesi,
  • KOBİ'lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
  • KOBİ'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
  • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
  • KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
 4. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

  • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
  • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
  • KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
  • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
  • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
  • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
 5. Genel Destek Programı

  Programın amacı;
  • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
  • KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ'nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
  • KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
 6. Girişimcilik Destek Programı

  Programın amacı;
  • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
  • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
  • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
  • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
  • İstihdamın artırılması,
  • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
 7. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

  Programın amacı;

  Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması ve sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlanması. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 8. Kredi Faiz Desteği

  Bu programda amaç: küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilmesidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
KOBİ'lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50,3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10'unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40'ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez

Detaylı Bilgilendirme için http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=3

Tematik Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler KOBİ'ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları
Program Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 36 Ay
Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 1. ve 2. Bölgede % 50,3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
Destek Türü Proje Teklif Çağrısında Belirlenir Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL


Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri,
Genel idari giderler

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

Detaylı Bilgi İçin: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=4

İşbirliği Güç birliği Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

KOBİ'lerin işbirliği-güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güç birliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

- Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi Gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güç birliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

·Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
·Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,
·Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
·Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
·Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güç birliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti 1.000.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL, Geri Ödemeli - 700.000 TL)
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:
1.500.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL, Geri Ödemeli – 1.200.000 TL)
Proje Destek Oranı 1.ve 2. Bölgelerde %50*
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60*


(*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (on beş) ilave edilir.

Detaylı Bilgilendirme İçin: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=5

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en çok 24 (yirmi dört) ay,
Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti(TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 30.000(Teknopark içi)24.000(Teknopark Dışı) 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirm Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi - yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 15.000
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği 18.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Detaylı Bilgilendirme İçin: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6

Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
-KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
-KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
-KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
Yurt İçi Fuar Desteği 30.000
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
Tanıtım Desteği 15.000
Eşleştirme Desteği 15.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000
Danışmanlık Desteği 15.000
Eğitim Desteği 10.000
Enerji Verimliliği Desteği 50.000
Tasarım Desteği 15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Belgelendirme Desteği 10.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000
Bağımsız Denetim Desteği 10.000
Gönüllü Uzmanlık Desteği 10.000
Lojistik Desteği 20.000
DESTEK ORANI
1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler
50% 60%


1, 2, 3 ,4, 5 ve 6.Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Detaylı Bilgilendirme için: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması


Programın Amacı

Bu program,

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Yeni Girişimci Desteği,
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülünden oluşur.


 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

  • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
  • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
  • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
  • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri'dir.


  Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

 2. Yeni Girişimci Desteği

  Destekten Kimler Yararlanabilir?

  Bu destekten;

  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni,
  • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı,
  • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı'nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,
  • İŞGEM'de yer alan işletmeler yararlanabilir.


  Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

  • Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
  • Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
  • Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50'den fazla ortaklığının olmaması,
  • Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.


  DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) 1.ve 2. Bölge DESTEK ORANI (%) 3,4,5 ve 6. Bölge
  İŞGEM Kuruluş Desteği
  - Bina tadilatı
  - Mobilya Donanım
  - İŞGEM Yönetim
  İŞGEM İşletme Desteği
  - personel
  - Eğitim, Danışmanlık
  - Küçük Tadilat
  Geri Ödemesiz
  750,000
  600,000
  125,000
  25,000
  100,000
  30,000
  50,000
  20,000
  60
  60
  70
  70


  Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

  Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü'ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

 3. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

  KOBİ'lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM'in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

  Desteğe Kimler Başvurabilir?

  • Belediyeler,
  • Üniversiteler,
  • Özel İdareler,
  • Kalkınma Birlikleri,
  • Meslek Kuruluşları,
  • Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.


  Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

  İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
  İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay'dır.
  Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

  İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü'ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.

  Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur

 4. İŞ PLANI ÖDÜLÜ

  Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen "Girişimcilik" dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.

  İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB'e başvurur.

  İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

  • Birinciye 15.000 TL,
  • İkinciye 10.000 TL,
  • Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.


  Detaylı Bilgilendirme için: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı" ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması,
 • Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması


PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında, KOBİ'lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

 • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
 • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
 • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
 • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,


KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75
SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000 100
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75


Detaylı Bilgilendirme için: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=24

Kredi Faiz Desteği

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

 • üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
 • finansman sorunlarının çözümü,
 • istihdam yaratmaları,
 • uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.


KOSGEB'in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye'de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.

Destek Programı
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destekleri

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2008/13524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği

Kredi Faiz Desteği Yönergesi

KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönergesi

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 12 adet laboratuvarımız KOSGEB Merkezleri bünyesinde hizmet vermektedir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ'lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir

LABORATUVAR HİZMETİ VEREN KOSGEB MERKEZLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİMİ ADRESİ
1 ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi 46035 Sokak 34.Blok No:25 A/B P.K.:01100 Seyhan/ADANA
2 ANKARA OSTİM HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Cevat Dündar Cad. No:156 P.K:06370 Ostim/ANKARA
3 ANKARA SİNCAN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Organize Sanayi Bölgesi Dökümcüler Sitesi No:203 06935 Sincan/ANKARA
4 BURSA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Üçevler Mah 2. Sk. No 12 KOSGEB Binası 16120 Nilüfer/BURSA
5 ESKİŞEHİR HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Akarbaşı Mahallesi Model Sokak No:3 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
6 GAZİANTEP HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜSGET Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı No:16-18 27110 Şehitkamil/GAZİANTEP
7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İMES Sanayi Sitesi 308.Sok. C Blok No:46 P.K:81230 Y.Dudullu/İSTANBUL
8 İSTANBUL İKİTELLİ HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi P.K.:34306
İkitelli/İSTANBUL
9 İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk OSB 10013 Sokak
P.K:35477
Çiğli/İZMİR
10 KONYA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Sit. KOSGEB Cad. No:53 42050 Karatay/KONYA
11 SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesis Alanı P.K.29 P.K.:55300 Kutlukent/SAMSUN


Uygulama Esasları

Laboratuvar Hizmetleri Uygulama Esasları


Detaylı Bilgilendirme İçin: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=37

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Programın Amacı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Programın Kapsamı

Bu program,
a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

1. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı;

Programdan Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı'ndan üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilir.

Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri

Program Süresi : 5 Yıl
Destek Üst Limiti : Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 100.000 ABD Doları Operasyonel Giderler Desteği kapsamında 3.750.000ABDDoları
Destek Oranı : 1. ve 2. yıl %80, 3., 4. ve 5. yıl %60


2. Uluslararası Hızlandırıcı Programı;

Programdan Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası Hızlandırıcı Programı'ndan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanabilir.

Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri

Program Süresi : 3 Yıl
Destek Üst Limiti : 60.000 ABD Doları
Destek Oranı : %80


Detaylı Bilgilendirme İçin: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=43

KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

- KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DESTEK UNSURLARI

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi En az 6
En Fazla 36 Ay
(+6) Ay
Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80


DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

- Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

- Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

- Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Detaylı Bilgilendirme İçin: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=47

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı