DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.dogaka.gov.tr
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı facebook | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı twitter | DOĞAKA | T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
İçerik Arama
Türkçe English Arabic Hızlı Menü
MENÜ
» Destekler
» Teknik Destek Programı
» Doğrudan Faaliyet Desteği
» Fizibilite Desteği
» Sodes
» Mali Destek Programı
• Doğrudan Finansman Desteği
• Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği
• 2019 Yılı Mali Destek Programları
• 2018 Yılı Mali Destek Programı
• 2016 Yılı Mali Destek Programı
• 2015 Yılı Mali Destek Programı
• 2014 Yılı Mali Destek Programı
• 2013 Yılı Mali Destek Programı
• 2012 Yılı Mali Destek Programı
• 2011 Yılı Mali Destek Programı
• 2010 Yılı Mali Destek Programı
» Güdümlü Proje Desteği
» Tanımlar
» Rehberler
» Başarılı Projeler
» İzleme ve Değerlendirme
» Diğer Destekler
  Destekler
Mali Destek Programı / Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği
03 Eylül 2015 Perşembe Yazıyı Küçült Yazıyı Büyült
 • Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği Nedir?
Ajansın, hazırlayacağı bölgesel plan çerçevesinde bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunacağını tespit ettiği sektör ve konularda, belirtilen koşulları taşıyan uygun başvuru sahiplerine sağladığı mali desteklerdir. Bu destekler faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olarak ikiye ayrılır:

Faiz desteği,
kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
İlgili aracı kuruluş, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarında, Ajansın anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar olup mali değerlendirme yapmaya yetkin olanlar aracı finans kuruluşu olarak adlandırılır. 
 • Uygunluk Kriterleri
Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, faiz desteğinin ve faizsiz kredi desteğinin yararlanıcılarıdır. Ajans, bölgesel gelişmenin hızlanması, bölge planının ve programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu destek kapsamında faaliyet alanı, sektör, işletme ölçeği, faaliyet yeri ve istihdam büyüklüğü gibi kriterleri detaylı olarak ilgili aracı kuruluş ile yapacağı protokolde belirtir. 
 • Kimler Başvurabilir ?
Faizsiz kredi desteği ve faiz desteğinden TR63 bölgesinde faaliyet gösteren aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilir:
 1. Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ)
 2. Çiftçi ve Çiftçi Grupları
 3. Serbest Meslek Sahipleri
 • Projelerin Uygunluğu
Ajans, faizsiz kredi desteği ve faiz desteğinden yararlandırılacak projelerin uygunluğunu, bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli gördüğü sektörleri ve konuları tespit ederek belirler. Ajans, bu sektör ve konuları ilgili aracı kuruluş ile imzalayacağı protokolde belirtir.
 • Proje Başvuruları ve Değerlendirme Süreci
Yararlanıcıların faizsiz kredi desteği ve faiz desteğinden faydalanmak için doğrudan ilgili aracı kuruluşa başvuru yapması gerekir. Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarına ilişkin duyuru ve potansiyel başvuru sahiplerinin bilgilendirmesine ilişkin dokümanlar, Ajans ve anlaşmalı olduğu tüm aracı kuruluşların resmi internet sayfalarında ilan edilir.
Yararlanıcı, faiz desteği ve faizsiz kredi desteğine ilişkin başvurularını doğrudan aracı finans kuruluşuna yapar. Başvuru esnasında aracı finans kuruluşunun mevcut uygulamalarındaki geçerli prosedür izlenir. Aracı finans kuruluşu, mali değerlendirmeyi tamamlayarak, uygun görülen başvuruları teknik değerlendirme için resmi olarak Ajansa iletir. Projelerin mali olarak değerlendirilmesi kendi usul ve prensipleri çerçevesinde aracı finans kuruluşu, teknik olarak değerlendirilmesi ise Ajans tarafından gerçekleştirilir.  Aşağıdaki hususlar teknik değerlendirme sürecinde mutlaka dikkate alınır:
 1. Projenin bölge planı ve programları ile diğer kalkınma politika ve araçlarına uygunluğu,
 2. Projenin yerel kalkınmaya katkısı,
 3. Talep edilen kredi miktarı ile proje bütçesinin tutarlılığı,
 4. Faiz destek tutarı,
 5. Başvuru sahibinin finansal yeterliliği ve benzeri mali hususlar.
Kredi, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından nihai onayı verilen projelerin listesinin, aracı finans kuruluşuna resmi olarak iletildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde kullandırılmalıdır.
 • Genel Hususlar
Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Bütçesi
Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarının toplam yıllık tutarı, Ajansın başlangıç gider bütçesinin yüzde on beşini geçemez.
Faiz desteği ile desteklenmesi öngörülen her bir projeye verilecek azami destek miktarı, o yıl için faiz desteğine ayrılan toplam ödeneğin yüzde beşini geçemez.
 • Ödemeler
Yararlanıcıya yapılacak ödemeler ise aracı finans kuruluşunun mevcut uygulamaları ve yararlanıcı ile yapacağı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır.
 • Geri Ödeme Süreleri
Faizsiz kredi desteği programlarında, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde tamamlanır.

Faiz desteği programlarında ise, verilecek faiz desteğinin vadesi, Ajans ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde belirlenir. Faiz desteği programlarında, yararlanıcı ile aracı finans kuruluşu arasında yapılacak sözleşme hükümlerine göre kredinin geri ödeme süreleri belirlenir. 
 • İzleme ve Değerlendirme
Faiz desteği kapsamında, Ajans veya aracı kamu kuruluşu proje faaliyetlerinin yararlanıcı ve ilgili aracı kuruluş arasında imzalanan sözleşmeye uygunluğunu izler.  Faizsiz kredi desteğinde yararlanıcının, aracı finans kuruluşlarına yapacağı geri ödemeler Ajans tarafından izlenecektir. Ajans gerekli gördüğü durumlarda, ilgili aracı kuruluştan ve yararlanıcıdan projeye ilişkin bilgi ve rapor isteyebilir.
Proje faaliyetlerinin yapıldığına dair nihai rapor, proje uygulama süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içinde yararlanıcı tarafından Ajansa ya da aracı kamu kuruluşuna sunulur.
 Dosyalar
Teknik Değerlendirmenin Ajans Tarafından Yürütüleceği Hallerde Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Uygulamaları Teknik Değerlendirmenin Ajans Tarafından Yürütüleceği Hallerde Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Uygulamaları .jpg 1,04 Mb
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
Sayfanın tüm hakları kurumumuza aittir. 2013 © T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı